Kui Sul on veebisaidi avamisega raskusi, siis helista meile telefonil +372 602 6557 või vaata FlixBus Google Assistanti rakendust.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Privaatsuspõhimõtted

Eessõna

Meie, FlixMobility GmbH, k.a meie tütarettevõtted (edaspidi ühiselt „FlixBus” või „meie” või „meid”), sooviksime teid siinkohal teavitada andmekaitsest FlixBusis.

Isikuandmete kaitset käsitlevad töötlemiseeskirjad (edaspidi viitame teile kui andmesubjektile, olete „klient”, „kasutaja”, „teie” või „andmesubjekt”) on seotud ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679; edaspidi „IKÜM”). Me otsustame kas üksi või koos teistega, millised on andmetöötluse eesmärgid ja vahendid. Eeskätt tähendab see kohustust teavitada teid läbipaistvalt, milline on andmetöötluse tüüp, ulatus, eesmärk, kestus ning õiguslik alus (IKÜMi artiklid 13 ja 14).

Nende põhimõtete (edaspidi “privaatsuspõhimõtted”) eesmärgiks on teavitada, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

Meie privaatsuspõhimõtted on modulaarse struktuuriga. Need koosnevad ühest osast, mis sisaldab üldteavet kõigi isikuandmete töötlemise ja töötlemisjuhtude kohta igal meie veebilehe külastusel (punkt 1, „Üldteave”) ja eriosast, mille sisu viitab ainult selles nimetatud töötlemisjuhule vastava pakkumise või toote nimega, eriti juhul, kui külastate meie veebilehti, mida kirjeldatakse üksikasjalikumalt siin (punkt 2 „Eriteave”).

Õigusalast lisateavet võite leida siin:

FlixBus:

broneerimistingimused

veotingimused

FlixTrain:

FlixTrain GmbH - piletihinnad

FlixTrain GmbH - veotingimused

Töökoha taotlejad:

töökoha taotlejaid käsitlev andmekaitsealane teave

1. Üldteave

1.1 Mõistete määratlus

Neis privaatsuspõhimõtetes kasutatakse järgmisi IKÜMi artiklis 4 esitatud mõisteid.

 • Isikuandmed” tähendab igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (edaspidi „andmesubjekt“). Tuvastatav isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige identifitseerimistunnuse, näiteks nime, isikukoodi, võrguidentifikaatori, asukohateabe või sellele isikule ainuomaste füüsiliste, füsioloogiliste, geneetiliste, vaimsete, majanduslike, kultuuriliste või sotsiaalsete tunnuste põhjal (IKÜMi artikkel 4(1)). Tuvastamine on võimalik ka sellise teabe või lisateabe seostamisel. See eisõltu teabe esinemisest, vormist ega füüsilisest sisust (fotod, video- või helisalvestised võivad samuti sisaldada isikuandmeid).
 • Töötlemine” tähendab isikuandmetega tehtavat toimingut, olenemata sellest, kas see on automaatne või mitte (nt tehnoloogia abil toetatud). Need toimingud on järgmised: isikuandmete kogumine (nt saamine), dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. See käsitleb samuti algselt andmetöötluse alusena kasutatud sihi või eesmärgi määratluse muudatust(IKÜMi artikkel 4(2)).
 • Vastutav töötleja” on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid (IKÜMi artikkel 4(7)).
 • Volitatud töötleja” on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel vastavalt juhistele (IKÜMi artikkel 4(8)).
 • Kolmas isik” on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori amet või muu organ, v.a andmesubjekt, vastutav töötleja, töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses; see hõlmab ka teisi gruppi kuuluvaid juriidilisi isikuid (IKÜMi artikkel 4(10)).
 • Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega annab nõusoleku töödelda enda kohta käivaid isikuandmeid (IKÜMi artikkel 4(11)).

1.2 Vastutava töötleja nimi ja aadress

Isikuandmete töötlemise eest vastutav isik (IKÜMi artikkel 4(7)) on:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefon: +49 (0)30 300 137 300

E-post: uslugi@flixbus.pl

Lisateavet meie ettevõtte kohta leiate õigusteabest.

1.3 Andmekaitseametniku kontaktandmed

Meie ettevõtte andmekaitseametnik on kättesaadav igal ajal, et vastata kõigile teie küsimustele ja olla isikuandmete kaitsega seotud kontaktisikuks.

Tema kontaktandmed:

FlixMobility GmbH
Dr Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 München

E-post: data.protection@flixbus.com

FlixBusi käsitlevate üldiste küsimuste korral on e-posti aadress: uslugi@flixbus.pl.

1.4 Andmetöötluse õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine on lubatud juhul, kui järgitakse vähemalt ühte allpool esitatud õiguslikku alust.

 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt a: andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnenud meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt c: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (nt asjakohane säilituskohustus).
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt d: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitseks.
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1punkt e: isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitseks, v.a juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti vastanduvad huvid või õigused (eriti juhul, kui andmesubjekt on laps).

Töötleme andmeid kohaldatava õigusliku aluse punkti 2 kohaselt. Töötlemine võib põhineda enam kui ühel õiguslikul alusel.

1.5 Vastuvõtjate kategooriad

Teatud tingimustel edastame teie isikuandmeid oma tütarettevõtetele või edastatakse isikuandmeid meie tütarettevõtetelt meile (lubatud ulatuses).

Nagu iga suurettevõte, kasutame ka meie sise- ja välismaiseid teenuse pakkujaid, kes haldavad meie äritehinguid ning teevad koostööd partnerettevõtetega kodus ja välismaal. See hõlmab näiteks:

 • veoettevõtteid (leiate infoülevaate meie veoettevõtetest siin)
 • (IT) teenuse pakkujaid
 • finantsasutusi ja makseteenuse pakkujaid
 • müügipartnereid
 • klienditeeninduse pakkujaid (sise-/välisteenus)
 • töökodade operaatoreid
 • turvafirmasid
 • (reisi) kindlustajaid
 • teisi meie äritegevusega seotud partnereid (nt audiitorid, pangad, kindlustusfirmad, advokaadid, järelevalveasutused, teised ettevõtte ülevõtmisega seotud isikud)

Teenuse pakkujad ja partnerettevõtted peavad tagama selle, et nad kasutavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks õiguslikel alustel põhineva andmetöötluse ning andmesubjektide õiguste kaitse.

Edastame asjakohase kohustuse/volituse alusel isikuandmeid avalikele asutustele ja institutsioonidele (nt politsei, riigiprokuratuur, järelevalveasutused).

Meiepoolse andmetöötluse korral määratleme andmete vastuvõtjate kategooriad punktis 2.

1.6 Nõuded isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse

Ärisuhte käigus võidakse teie isikuandmeid jagada või avaldada kolmandatele isikutele, kes võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP-d), nt kolmandatele riikidele.

Niivõrd kui see on vajalik, teavitame teid punkti 2 asjakohastes osades andmete kolmandatesse riikidesse edastamise üksikasjadest seoses nende meiepoolse töötlemisega.

Euroopa Komisjon kinnitab, et mõned kolmandad riigid tagavad EMP standardile vastava andmekaitse lähtuvalt nn kaitse piisavuse otsustest (võite alla laadida nende riikide nimekirja ja koopia kaitse piisavuse otsustest aadressil http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Ent kolmandates riikides, kuhu isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi õiguslike sätete puudumise tõttu olla ühtlasel kõrgel tasemel andmekaitse. Sellisel juhul kinnitame, et piisav andmekaitse on tagatud.

See on võimalik näiteks siduvate ettevõtluseeskirjade (edaspidi „siduvad ettevõtluseeskirjad”), Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse lepingu tüüptingimuste, sertifikaatide ja tunnustatud toimimisjuhendite abil.

Niivõrd kui see on vajalik teie broneeringu ja sellega seotud veoteenuste osutamiseks ja töötlemiseks, on selleks vajalike isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele lubatud vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile b.

Lisateabe saamiseks sel teemal pöörduge palun meie andmekaitseametniku poole.

1.7 Andmete säilitamise kestus ja kustutamine

Kogutud isikuandmete säilitamise periood sõltub andmetöötluse eesmärgist. Andmeid säilitatakse nii kaua, kui see on kavandatud eesmärgi saavutamiseks vajalik.

Meiepoolse andmete töötlemise korral täpsustame punktis 2 andmete säilitamise perioodi. Kui andmete säilitamisperiood ei ole allpool konkreetselt määratletud, kustutatakse või blokeeritakse teie isikuandmed niipea, kui andmete säilitamise eesmärk või õiguslik alus enam ei kehti .

Ent andmeid võidakse säilitada kauem kui täpsustatud aeg (vahetu) kohtuvaidluse tõttu teiega või kui algatatakse muu kohtumenetlus või kui säilitamine on kehtestatud muude seadusesätetega, mis kohalduvad meile kui vastutavale töötlejale. Kui seadusega ettenähtud andmete säilitamisperiood lõppeb, siis isikuandmed blokeeritakse või kustutatakse, v.a juhul, kui meilt nõutakse andmete pikemaajalist säilitamist ning selleks on õiguslik alus.

1.8 Automaatne otsuste tegemine (sh profileerimine)

Me ei kavatse kasutada teilt kogutud isikuandmeid mis tahes protsesside jaoks, mis hõlmavad automatiseeritud otsuste tegemist(sh profileerimine). Kui soovime neid toiminguid jõustada, teavitame teid sellest eraldi kooskõlas seadusesätetega.

1.9 Isikuandmete esitamise kohustus puudub

Põhimõtteliselt ei sea me meiega lepingu sõlmimise tingimuseks isikuandmete eelnevat esitamist teie poolt. Põhimõtteliselt ei ole isikuandmete esitamine seotud lepingu- või seadusjärgse kohustusega. Ent kui te ei esita selleks vajalikke andmeid, võime teatud pakkumisi edastada ainult piiratud ulatuses või ei saa neid üldse edastada.

1.10 Seadusjärgne kohustus teatud andmete edastamiseks

Teatavatel asjaoludel, seadusjärgse nõudmise või kohustuse korral, peame edastama andmeid kolmandatele isikutele, eelkõige avaliku sektori asutustele.

1.11 Andmete turvalisus

Teie andmete kogumisel kasutame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Võtame arvesse uusimaid tehnoloogilisi arenguid ja rakenduskulusid, andmete töötlemise laadi, ulatust, sisu, samuti võimalikke andmete rikkumisega seotud riske (sh sellise juhtumi tõenäosus ja mõju), et kaitsta andmesubjekti juhusliku või tahtliku manipuleerimise, osalise või täieliku andmete kaotsimineku või hävitamise eest või volitamata kolmandate isikute ligipääsu eest (nt kasutame oma veebilehtedel TLS krüptoprotokolli). Täiustame pidevalt turvameetmeid, võttes arvesse tehnoloogilisi arenguid.

Soovi korral pöörduge meie poole asjakohase lisateabe saamiseks. Palun pöörduge selleks meie andmekaitseametniku või infoturbe juhi poole.

Tema kontaktandmed:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 München

E-post: it-security@flixbus.com

1.12 Teie õigused

Andmesubjektina võite igal ajal kasutada oma isikuandmetega seotud õigusi. Võite pöörduda meie poole, kasutades punktis 1.2 esitatud kontaktandmeid. Andmesubjektidel on IKÜMi alusel järgmised õigused.

Õigus saada teavet
IKÜMi artikli 15 alusel võite nõuda teavet oma isikuandmete töötlemise kohta meie poolt. Oma teabenõudes peaksite selgitama oma muret, et lihtsustada vajalike andmete koostamist. Nõude korral edastame teile koopia töötlemisele kuuluvatest andmetest. Arvestage palun, et teatud asjaoludel võib teie õigus saada teavet olla seaduses sätestatu alusel piiratud.

Õigus andmete parandamisele
Kui teiega seotud teave ei ole (enam) õige, võite nõuda IKÜMi artikli 16 alusel selle parandamist. Võite nõuda mittetäielike andmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele
Võite IKÜMi artikli 17 alusel nõuda oma isikuandmete kustutamist. Teie õigus andmete kustutamisele sõltub muu hulgas sellest, kas meil on veel vaja teiega seotud andmeid oma seadusjärgsete ülesannete täitmiseks.

Õigus andmete töötlemise piiramisele
IKÜMi artikli 18 alusel on teil õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist.

Andmete ülekandmise õigus
IKÜMi artikli 20 alusel on teil õigus saada teie poolt esitatud andmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavs vormingus või õigus nõuda nende edastamist teisele vastutavale töötlejale.

Õigus esitada vastuväiteid
IKÜMi artikli 21 lõike 1 alusel on teil õigus konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele. IKÜMi artikli 21 lõike 2 alusel võite esitada igal ajal edasise reklaami saamisega seoses vastuväiteid (otseturundusalased vastuväited).

Õigus esitada kaebus
Kui olete arvamusel, et me ei ole järginud teie andmete töötlemisel andmekaitse-eeskirjade sätteid, võite esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitsega tegelevale järelevalveasutusele, nt järelevalveasutusele, kelle ees me kanname vastutust.

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach

Õigus nõusolekut tagasi võtta
Võite oma andmete töötlemisega seotud nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta. See kehtib ka nõusolekuavalduste korral enne IKÜMi jõustumist, st enne 25. maid 2018.

2. Tähtis teave

2.1 Meie veebilehtede külastamine

Vaadake FlixBusi ja meie teenuste teavet aadressidel https://www.flixbus.ee/ / https://www.flixtrain.com/ sh seotud all-leheküljed (edaspidi ühiselt „veebileht” või „veebilehed”). Meie veebilehtede külastamisel töödeldakse teie isikuandmeid.

2.1.1 Veebilehtede kasutamisega seotud sätted

Kui külastate veebilehti teabe eesmärgil, kogume, salvestame ja töötleme järgmisi isikuandmete kategooriaid.

Logimisandmed: kui külastate meie veebilehti, salvestame logimisandmed (edaspidi „serveri logifailid”) meie veebiserveril. Need andmed on järgmised:

 • konkreetne teabenõude lehekülg (siinkohal „ saatja URL”)
 • nõutud lehekülje nimi ja URL
 • juurdepääsu nõude kuupäev ja kellaaeg (serveri asukoha kellaaeg)
 • kasutatud veebibrauseri versioon
 • nõude esitanud arvuti IP-aadress
 • edastatud andmete hulk
 • operatsioonisüsteem
 • teabe edastamist kinnitav sõnum (juurdepääsu staatus/http staatuse kood)
 • GMT ajavahe

Meie veebilehtede haldamise ja logimisandmete statistilise hindamisega tegelevad IT-teenuste pakkujad.

Töötleme logimisandmeid statistilistel eesmärkidel. See võimaldab parandada veebilehtede kvaliteeti, eelkõige ühenduse stabiilsust ja turvalisust.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi – võimaldada teile nõuetekohast juurdepääsu veebilehtedele.

2.1.2 Kontaktvormid

Kontaktvormides edastatud andmeid töödeldakse (nt ametinimetus, perekonna- ja eesnimi, aadress, ettevõte, e-posti aadress ja andmete edastamise kellaaeg, päringu teema).

Kontaktvormis sisalduvaid andmeid töödeldakse päringu töötlemisel ning olenevalt teie päringu alusest ja teemast, kas IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud õiguslikul alusel, kui tegemist on lepinguga seotud päringuga, või muudel juhtudel IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktis f sätestatud õiguslikul alusel. Meie õigustatud huvi on töödelda kontaktpäringuid.

Kasutame tööde töötlemiseks klienditeenuse pakkujaid, et vastata meie kontaktvormide kaudu edastatud päringutele.

Lisaks salvestame kontaktvormi andmed ja vastava IP-aadressi selleks, et täita meie kohustust esitada tõendeid, tagada seadusjärgse dokumentatsiooni nõuetekohasus, selgitada isikuandmete võimalikku väärkasutamist ning tagada meie süsteemide turvalisus.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktid c või f.

2.1.3 Veoteenuste broneerimine, pakkumine ja töötlemine

Veoteenuste piletite broneerimisel kogume, salvestame ja töötleme järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • e-posti aadress
 • perekonna- ja eesnimi
 • transpordiühendusandmed
 • makseandmed
 • sünnikuupäev (veoteenuste korral, kui laste jaoks on erihind)
 • asjakohaste tingimustega nõusolek
 • istekohtade eelbroneerimise teave
 • pagasi üksikasjad
 • broneerimisteenuse keel
 • broneerimiskanal (veeb või rakendus)

Võite anda oma kontakttelefoninumbri, et teavitada teid viivitustest või muutustest reisikavas (valikuline).

Neid andmeid töödeldakse broneerimise, veoteenuste, klienditeenuse pakkumise, samuti seadusjärgsete kohustuste täitmise korral.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktid b, c.

Lisaks kasutame teatud andmeid toote soovitamise eesmärgil (vt punkt 2.1.4), infolehe edastamiseks (vt punkt 2.1.5) ja kliendi konto jaoks (vt punkt 2.1.6).

Lisaks kogutakse piletite broneerimisel rahvusvaheliste veoteenuste jaoks isikuandmeid järgmistes kategooriates, sõltuvalt väljumise ja saabumise asukohast:

Neid andmeid töödeldakse broneerimise, veoteenuste, klienditeenuse pakkumise, samuti seadusjärgsete kohustuste täitmise korral.

Edastame ülalmainitud andmeid vastava kohustuse/volituse alusel veoteenuse pakkujale või pakkujatele ning avaliku sektori asutustele.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b või c.

Vajalikud makseandmed edastatakse makseteenuse pakkujale teie algatatud maksetehingute turvaliseks töötlemiseks.

Meie makseteenuste pakkujad on järgmised.

Makseteenuste pakkujad

Makseviisid

Payment service providers Payment options

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holland
Privaatsuspõhimõtted:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Krediitkaart
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Privaatsuspõhimõtted:
https://payu.in/privacy-policy
Krediitkaart
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 München
Privaatsuspõhimõtted:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luxembourg
Privaatsuspõhimõtted:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b või f.

Teatud broneeringute töötlemisel kasutame ettevõtte Distribusion Technologies GmbH tehnoloogiaid ja teenuseid (Wattstrasse 10, 13355 Berliin, telefon: +49-30-3465507-50, e-post: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Tootealane soovitus

Lubatud ulatuses võime kasutada broneeringu või veoteenusega seoses edastatud e-posti aadressi teile tavapakkumise saatmiseks e-posti teel meie tootevalikust, mis sarnaneb juba ostetud tootega.

Tootesoovituste edastamisel kasutame töötlejatena ettevõtteväliseid klienditeenuse pakkujaid.

Saate tootetellimusi olenemata sellest, kas tellisite uudiskirja või andsite nõusoleku reklaamteate e-posti teel saamiseks. Sooviksime edastada sel viisil teavet meie toodete kohta, millest võite oma hiljutiste meil tehtud ostude tõttu huvitatud olla.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f; meie õigustatud huvi alusel teavitame teid toodetest ja soovitame teatud tooteid.

Võite esitada igal ajal vastuväite oma e-posti aadressi kasutamiseks sel eesmärgil, kasutades tootesoovituse tühistamise linki või saates sõnumi aadressile unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Uudiskiri

Kui te registreerute uudiskirja saamiseks meie registreerimislingi kaudu, küsime uudiskirja regulaarseks edastamiseks nõusolekut teie andmete töötlemiseks (e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, elukoht).

Uudiskirja tellimisega seoses annate nõusoleku uudiskirja isikupärastamiseks vastavalt teie vajadustele ja huvidele.

Uudiskirja saamise registreerimiseks kasutatakse lingiga kinnituskirja. See tähendab, et pärast registreerimist saadame teie esitatud e-posti aadressil sõnumi ning palume kinnitada, kas soovite uudiskirja saada. Kui te ei kinnita registreerimist 24 tunni jooksul, siis teie andmed blokeeritakse ning kustutatakse automaatselt ühe kuu pärast.

Uudiskiri võib tutvustada kõiki vastutava töötleja poolt mainitud kaupu, teenuseid, tooteid, pakkumisi ja sooduskampaaniaid (punkt 1.2) ja/või vastutava töötlejaga seotud ettevõtteid või partnerettevõtteid.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt a.

Lisaks salvestame teie kasutatud IP-aadressid registreerimise ja kinnitamise ajal. Toimingu eesmärgiks on tõendada, et olete registreeritud ning vajadusel kontrollida teie isikuandmeid võimaliku väärkasutamise suhtes. Kui töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil, teeme seda õigustatud huvi alusel seadusjärgse dokumentatsiooni nõuetekohasuse tagamiseks.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f; meie õigusliku huvi aluseks on tõendada nõusoleku saamist.

Võite igal ajal tühistada e-posti aadressi kasutamise uudiskirja tühistamise lingil või saates sõnumi aadressile unsubscribe@flixbus.com. Eelnevalt teostatud andmetöötlustoimingud jäävad kehtima.

Uudiskirja töötlejatena kasutame sõltumatuid IT-teenuse pakkujaid.

2.1.6 Kliendikonto

Saate luua meie juures isikliku kliendikonto. Kliendikonto salasõnaga kaitstud osas saate mugavalt hallata oma broneeringuid ja salvestada andmeid tulevaste reiside jaoks.

Kliendikonto loomiseks kogutakse järgmist kohustuslikku teavet:

 • e-posti aadress
 • ees- ja perekonnanimi
 • salasõna (enda valitud)

Kasutame neid andmeid teie kliendikonto haldamiseks ja arvete koostamiseks.

Võite lisada kliendikontole oma mobiilinumbri, et saaksime teavitada viivitustest või muutustest reisikavas (valikuline).

Soovi korral võite salvestada oma kliendikontole järgmisi lisaandmeid (valikuline):

 • ametinimetus
 • sünnikuupäev
 • aadress (postiindeks, linn ja riik)
 • maksemeetodid

Neid andmeid kasutatakse teie kliendikonto haldamisel ja arvete esitamiseks (punkt 2.1.4) ning, kui olete registreeritud, uudiskirjade edastamiseks (punkt 2.1.5).

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktid a, b või f.

Nõusoleku korral on nn püsiküpsised salvestatud teie seadmesse „sisselogituks jäämise funktsiooniga”. Sel puhul te ei pea edasiste veebilehe külastuste korral uuesti sisse logima. Selliste küpsiste salvestamise deaktiveerimise korral ei ole funktsioon saadaval.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Saate kliendikontot ajakohastada või selle (ja järelikult ka oma salvestatud isikuandmed) igal ajal oma isiklikult kliendikontolt kustutada.

2.1.7 Küpsiste, plugini jt teenuste kasutamine

Küpsised

Kui külastate meie veebilehte, salvestatakse teie seadmesse küpsised (brauserisse salvestatavad väikesed tekstifailid). Neis salvestatakse teave meie veebilehe kasutamise kohta (identifitseerimistunnus, külastuse kuupäev jne). Kasutame küpsiseid, et teil oleks erinevate funktsioonide abil meie online-teenuseid kergem kasutada (nt eelmiste seansside tuvastamine). Samuti saate sel viisil, vastavalt oma vajadustele, paremini tutvuda meie internetipakkumistega.

Kui muudate oma brauseri seadeid, saate keelata küpsiste salvestamise ja kustutada olemasolevad küpsised. Enamikul brauseritest on brauseri seadeid tutvustav abifunktsioon. Ent küpsiste keelamine võib mõjutada internetipakkumise teenusefunktsioone. Seepärast soovitame jätta küpsiste funktsiooni sisselülitatuks.

Lisaks kasutame kolmandate isikute küpsiseid eesmärgistatud reklaami ja uuesti turustamise tehnoloogia, meie veebipõhiste pakkumiste optimeerimise ja huvipõhise turunduse eesmärgil. Salvestatud internetikasutuse harjumusi analüüsitakse algoritmi abil, seejärel kuvatakse kolmandate isikute veebilehtedel suunatud huvipõhiseid tootesoovitusi reklaamibännerite või reklaamidena. Pseudonümiseeritud kasutusprofiile ei ühendata ilma asjaomase isiku eraldi selgesõnalise nõusolekuta nende isikute andmetega, kellele need pseudonüümid on määratud.

Põhjalik teave selle kohta, kuidas seda erinevates brauserites tehakse, on avaldatud järgmistel veebilehtedel: youronlinechoices, Network Advertising Initiative ja/või Digital Advertising Alliance. Sealt leiate ka teabe selle kohta, kuidas oma arvutis küpsised kustutada ning üldise teabe küpsiste kohta. Me kasutame erinevat tüüpi küpsiseid.

Üleminekuküpsised, neile viidatakse ka kui ajutistele või seansiküpsistele, kustutatakse pärast seda, kui lahkute online-teenusest ja sulgete brauseri. Näiteks salvestatakse neis küpsistes keelelised seadistused või sisu järjekord.

Püsi- või alalised küpsised jäävad seadmesse salvestatuks pärast brauseri sulgemist. Näiteks salvestatakse sisselogimise staatus või sisestatud otsinguterminid. Muu hulgas kasutame selliseid küpsiseid mõõteulatuse või turunduse eesmärkidel. Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast kindlaksmääratud ajavahemikku. See võib erineda olenevalt küpsisest. Ent võite need küpsised igal ajal brauseri turvaseadistuses kustutada.

Lisaks „esimese isiku küpsistele” (need paigaldab vastutav töötleja andmete töötlemise eesmärgil) kasutatakse ka teiste pakkujate „kolmanda isiku küpsiseid”. Allpool esitame teabe „kolmanda isiku küpsiste” kasutamise ja koostöö kohta sõltumatute teenusepakkujatega, kes pakuvad näiteks veebipõhist jälgimist või mõõteulatust. Samuti teavitame teid allpool küpsiste keelamise võimalusest.

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise õiguslik alus - IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvist lähtuvalt teeme konkreetse funktsionaalsusega veebilehed teile kättesaadavaks, täiustame neid, tagame veebilehtede turvalisuse ja terviklikkuse.

Funktsionaalsete ja reklaamiküpsiste õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt a.

Kolmanda isiku teenuste kasutamine

Tehniliselt vajalikud küpsised

Adtriba

See veebileht kasutab ettevõtte AdTriba GmbH (Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg, https://www.adtriba.com/) tehnoloogiat nende andmete kogumiseks ja salvestamiseks, mida kasutatakse pseudonümiseeritud kasutajaprofiilide loomiseks. Neid kasutajaprofiile tarbitakse külastajate harjumuste analüüsi ning veebilehe täiustamise ja kohandamise eesmärgil. Sel eesmärgil võidakse kasutada ka küpsiseid. Küpsised on väikesed seadmes salvestatud tekstifailid, mida kasutatakse veebilehe külastamisel ning need võimaldavad isiku tuvastamist järgmise külastuse korral. Pseudonümiseeritud kasutusprofiile ei ühendata ilma asjaomase isiku selgesõnalise nõusolekuta nende isikute andmetega, kellele need pseudonüümid on määratud.

Lisateavet ettevõtte privaatsuspõhimõtete kohta leiate aadressil https://privacy.adtriba.com/.

Tapadi rakenduse- ja seadmeülene aruandlus

See veebileht kogub ja kasutab rakenduse- ja seadmeülest teavet aruandluse eesmärgil. Veebileht ei kogu individuaalseid isikuandmeid, sama kehtib rakenduste ja seadmete kohta. Veebileht rakendab konkreetseid tehnoloogiaid kasutajate jälgimiseks rakendustes ja seadmetes, k.a küpsiste ja ID sünkroniseerimine.

Lisateavet ettevõtte privaatsuspõhimõtete kohta leiate aadressil: https://www.tapad.com/privacy.html.

Snowplow

See veebileht/rakendus kasutab ettevõtte Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Ühendkuningriik) analüüsitehnoloogiat Snowplow Opensource.

Selle analüüsitehnoloogia abil kogume statistilisi andmeid meie veebilehe kasutamise kohta. Kogutakse ja hinnatakse teie brauseri edastatud teavet veebilehe kasutamise kohta. Seda tehakse iga veebilehe osaks olevate küpsiste ja pikslite abil. Nii kogutud andmeid kasutatakse anonüümsete kasutajaprofiilide loomiseks, mille alusel koostatakse veebistatistika. Kui muudate brauseri seadeid, saate keelata küpsiste salvestamise oma arvutisse. Juhime siiski tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada täielikult kõiki veebilehe funktsioone.

Lisateavet ettevõtte privaatsuspõhimõtete kohta leiate aadressilt https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

TradeTracker

Me kasutame TradeTrackeri komponente. TradeTracker on partnerturundust pakkuv sidusvõrgustik. Partnerturundus on internetipõhine teenus, mida veebilehe kommertsoperaatorid, st ettevõtjad või reklaamijad, kasutavad reklaami kuvamiseks. Reklaami eest tasumine põhineb klikkide arvul või komisjonitasude põhjal kolmandate isikute veebilehtedel (nt müügipartnerid – sidusettevõtjad või reklaamijad). Ettevõtja esitab sidusvõrgustiku kaudu reklaamikanali, nt veebibänneri või muu sobiva internetipõhise vahendi. Sidusettevõtja integreerib selle oma veebilehele või reklaamib teiste kanalite, nt reklaamina vastusena märksõnadele või e-turunduse kaudu.

TradeTrackeri nimel tegutsev ettevõte on TradeTracker Deutschland GmbH (Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Saksamaa).

TradeTracker paigaldab küpsise andmesubjekti seadme IT-süsteemi. Küpsiseid käsitletavat teavet vt ülalpool. TradeTrackeri jälitusküpsis ei salvesta isikuandmeid. Salvestatakse ainult reklaammaterjal, millel klikiti, sidusettevõtte, nt potentsiaalse kliendi identifitseerimisnumber ning veebilehe külastaja viitenumber. Nende andmete salvestamise eesmärgiks on ettevõtja ja sidusettevõtte komisjonitasude töötlemine. Neid töötleb sidusvõrgustik, nt TradeTracker.

Nagu eespool selgitatud, võib andmesubjekt igal ajal blokeerida meie veebilehe poolt paigaldatavad küpsised, seadistades internetibrauseri püsivalt küpsiste blokeerimiseks. Internetibrauseri selline seadistamine ei võimalda TradeTrackeril küpsise paigaldamist andmesubjekti IT-süsteemi. Lisaks võidakse igal ajal kustutada TradeTrackeri poolt juba paigaldatud küpsised internetibrauseri või muu tarkvaraprogrammi abil.

Asjakohased TradeTrackeri privaatsuspõhimõtted leiate aadressil https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Webtrekk

Veebisaitide statistiliseks hindamiseks kasutame ettevõtte Webtrekk GmbH (Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berliin) tehnoloogiat. Kogume Webtrekki teenuse abil internetipakkumisi käsitlevaid statistilisi andmeid. Webtrekk GmbH on veebikontrolli valdkonnas TÜV-sertifitseeritud. Eelkõige kontrolliti jälitusandmete kogumist ja töötlemist ning kinnitati, et ettevõte järgib andmekaitse ja -turbe nõudeid. Kogutakse ja hinnatakse teie brauseri edastatud teavet veebilehe kasutamise kohta. Seda tehakse iga veebilehe osaks olevate küpsiste ja pikslite abil. Otselink üksikisiku teabe juurde on igal ajal blokeeritud. Nii kogutud andmeid töödeldakse anonüümsete kasutajaprofiilide loomiseks, mille alusel koostatakse veebistatistika. Webtrekki tehnoloogiate abil kogutud isikliku iseloomuga andmeid ei kasutata nende veebilehtede külastajate tuvastamiseks, välja arvatud juhul, kui eelnevalt on saadud asjaomase isiku nõusolek. Neid andmeid ei ühendata mitte kunagi pseudonüümi kasutaja isikuandmetega.

Võite esitada igal ajal vastuväite andmete edasise kogumise ja salvestamise kohta Webtrekki abil. Lisateavet ülalnimetatud teema ja Webtrekki üldiste privaatsuspõhimõtete kohta leiate lingilt https://www.webtrekk.com/opt-out-webtrekk/.

Google Analytics

Veebipakkumiste optimeerimiseks ja toodete turunduse eesmärgil soovitamiseks kasutame ettevõtte Google Limited („Google“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa) tehnoloogiat veebilehe külastajate internetikasutuse harjumustel põhinevate pseudonümiseeritud kasutajaprofiilide loomiseks. Sel eesmärgil võidakse küpsiseid kasutada internetibrauseri tuvastamiseks veebilehe järgmise külastuse korral. Salvestatud internetikasutuse harjumusi analüüsitakse algoritmi abil, seejärel kuvatakse kolmandate isikute veebilehtedel suunatud huvipõhiseid tootesoovitusi reklaamibännerite või reklaamidena. Pseudonümiseeritud kasutusprofiile ei ühendata ilma asjaomase isiku eraldi selgesõnalise nõusolekuta nende isikute andmetega, kellele need pseudonüümid on määratud.

Võite esitada igal ajal vastuväiteid pseudonümiseeritud kasutajaprofiili loomise kohta, mis on seotud huvipõhise reklaami eelistega. Selleks külastage veebilehte aadressil https://adssettings.google.de/authenticated.

Lisateavet huvipõhise reklaami kohta leiate aadressil http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Funktsionaalsed küpsised

AWIN AG

See veebileht kasutab ettevõtte AWIN AG (Eichhornstr. 3, 10785 Berliin, SAKSAMAA) teenuseid. AWIN AG paigaldab ettevõtte äritegevuste registreerimiseks (müük ja/või potentsiaalne klient) küpsise veebikülastaja seadmesse. Nende küpsiste eesmärgiks on eraldada asjakohane reklaam konkreetse äritehingu jaoks ning pakkuda arveldusteenuseid. Veebikülastaja isiklikult tuvastatavaid andmeid ei koguta, töödelda ega kasutata jälgimise eesmärgil. Jälitusküpsised salvestavad ainult klikkimise teavet, st millisel seadme reklaamil klikiti. Salvestame ainult individuaalse järjestusnumbri, mis ei ole konkreetse isikuga seotud. Number sisaldab teavet reklaamija partnerprogrammi, reklaamija ja kasutaja tegevuse kohta konkreetsel ajal (klikk või vaade). Lisateavet andmetöötluste kohta ettevõttes AWIN AG leiate aadressil https://www.awin.com/gb/privacy.

AWIN Inc.

See veebileht kasutab ettevõtte AWIN Inc. (8 Market Place, Suite 500, Baltimore, MD 21202, USA) teenuseid. AWIN Inc. paigaldab ettevõtte äritegevuste registreerimiseks (müük ja/või potentsiaalne klient) küpsise veebikülastaja seadmesse. Nende küpsiste eesmärgiks on eraldada asjakohane reklaam konkreetse äritehingu jaoks ning pakkuda arveldusteenuseid. Veebikülastaja isiklikult tuvastatavaid andmeid ei koguta, töödelda ega kasutata jälgimise eesmärgil. Jälitusküpsised salvestavad ainult klikkimise teavet, st millisel seadme reklaamil klikiti. Salvestame ainult individuaalse järjestusnumbri, mis ei ole konkreetse isikuga seotud. Number sisaldab teavet reklaamija partnerprogrammi, reklaamija ja kasutaja tegevuse kohta konkreetsel ajal (klikk või vaade). Lisateavet andmetöötluse kohta ettevõttes AWIN Inc. leiate aadressilt https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

Hotjar

Meie veebilehtede kasutamiskogemuse parandamiseks kasutame ettevõtte Hotjar tarkvara (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Euroopa). Selle tarkvara abil saame mõõta ja hinnata kasutajate käitumist meie veebilehel (hiireliigutused, klikid, klahvivajutused, kerimiskõrgus jne). Sel eesmärgil paigaldatakse kasutajate lõppseadmetesse küpsised ja salvestatakse kasutajaandmed, nt brauseri teave, operatsioonisüsteem, veebilehel veedetud aeg jne. Lisateavet selle kohta, kuidas ettevõte Hotjar andmeid töötleb, leiate aadressilt http://www.hotjar.com/privacy. Vastuväite ettevõtte Hotjar teenuste kasutamise kohta saate esitada aadressil https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Google Optimize

Meie veebilehel kasutatakse veebianalüüsi- ja optimeerimisteenust „Google Optimize”. Teenust pakub Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, edaspidi „Google Optimize”). Kasutame teenust Google Optimize’i veebilehe atraktiivsuse, sisu ja funktsionaalsuse suurendamiseks, näitame osale kasutajatest uusi funktsioone ja sisu, hindame statistilisi muudatusi. Google Optimize on Google Analyticsi allteenus (vt osa „Google Analytics”). Google Optimize kasutab küpsiseid, mis võimaldavad optimeerida ja analüüsida meie veebilehe kasutamist. Nende küpsiste poolt kogutud veebilehe kasutamisega seotud teave edastatakse Google’i serverile USAs ja salvestatakse seal. Kasutame Google Optimize’i koos aktiveeritud IP-anonümiseerimisega. Google töötleb Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides asuvaid IP-aadresse lühendatud kujul. Terviklik IP-aadress edastatakse USAs asuvasse Google’i serverisse ainult erandjuhtudel ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet veebilehe teiepoolse kasutamise hindamiseks, optimeerimistesti ja veebilehega seotud tegevuste aruandluseks ning veebilehe ja interneti kasutamisega seotud tegevuste pakkumiseks. Võite küpsiste salvestamise blokeerida, seadistades vastavalt internetibrauseri. Lisaks võite keelata Google’il kogutud andmete kasutamise, mis on küpsiste abil salvestatud selle kohta, kuidas te veebilehte kasutate (sh IP-aadress) ning ka andmete töötlemise Google’i poolt, laadides alla ja paigaldades brauseri pistikprogrammi, mille leiate järgmisele lingile klikkides: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Võite leida üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas Google andmeid kogub ja töötleb, Google’i privaatsuspõhimõtetest aadressil https://policies.google.com/privacy.

Turundusküpsised

Impact Radius

Impact Tech, Inc. (USA, endise nimega „Impact Radius, Inc.”) ja partnerettevõtted kasutavad küpsiseid FlixBusi turunduskampaaniate toimivuse jälgimiseks. Küpsis aegub 30 minuti möödumisel kasutaja tegevusest. See võib jääda veebilehe kasutamise korral aktiivseks maksimaalselt 30 päevaks.

Impact Radius võib ettevõtte FlixMobility GmbH nimel töödelda FlixBusi veebilehtede (või FlixBusi rakenduse allalaadimisi) külastajate andmeid. Need isikuandmed võivad sisaldada interneti protokolli aadresse (edaspidi „IP”) ja/või meie poolt Impact Radiusele edastatud e-posti aadresse.

Lisateavet ettevõtte privaatsuspõhimõtete kohta leiate aadressil https://impact.com/privacy-policy/.

Facebooki reklaamid

See veebileht kasutab sotsiaalvõrgustiku Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) funktsiooni Retargeting-Pixel Custom Audience. Funktsiooni Remarketing Pixel abil kasutab Facebook meie veebilehe külastajaid Facebooki reklaamide sihtrühmana. Sel eesmärgil salvestatakse teie arvutisse Facebooki küpsis.

Lisateavet Facebooki andmekaitsepõhimõtete ning andmete kogumise, edasise töötlemise ja kasutamise kohta Facebooki poolt ning oma privaatsusseadete võimaluste kohta leiate aadressidelt https://facebook.com/policy.php ja https://www.facebook.com/ads/settings.

Vastuväite funktsiooni Custom Audiences kasutamise kohta saate esitada aadressil www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement või Facebooki konto kasutajad siin.

Sojern

Ettevõtte SOJERN küpsis kogub teie reisitegevuste ja eelistuste teavet online-reisipartnerite veebilehtede jaoks ning edastab teile isikupärastatud, kättesaadava reklaami teistel veebilehtedel ja sotsiaalmeedia platvormidel surfamise ajal, samuti ettevõtte analüüsiteenuste kaudu. Salvestatud teisendatud andmeid võidakse aktiveerida, neid kasutatakse andmete jälgimiseks, aruannete loomiseks ja ettevõtte SOJERN kampaaniate tõhustamiseks.

Lisateavet ettevõtte SOJERN ja deaktiveerimisvaliku kohta leiate aadressil https://www.sojern.com/privacy/.

Google’i reklaamid

Veebipakkumiste optimeerimiseks ja toodete turunduse eesmärgil soovitamiseks kasutame ettevõtte Google Limited („Google“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa) tehnoloogiat veebilehe külastajate internetikasutuse harjumustel põhinevate pseudonümiseeritud kasutajaprofiilide loomiseks. Sel eesmärgil võidakse küpsiseid kasutada internetibrauseri tuvastamiseks veebilehe järgmise külastuse korral. Salvestatud internetikasutuse harjumusi analüüsitakse algoritmi abil, seejärel kuvatakse kolmandate isikute veebilehtedel suunatud huvipõhiseid tootesoovitusi reklaamibännerite või reklaamidena. Pseudonümiseeritud kasutusprofiile ei ühendata ilma asjaomase isiku eraldi selgesõnalise nõusolekuta nende isikute andmetega, kellele need pseudonüümid on määratud. Võite esitada igal ajal vastuväiteid pseudonümiseeritud kasutajaprofiili loomise kohta, mis on seotud huvipõhise reklaami eelistega. Selleks külastage veebilehte aadressil https://adssettings.google.de/authenticated. Lisateavet huvipõhise reklaami kohta leiate aadressilt http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Taboola reklaamid

Kasutame oma veebilehel ettevõtte Taboola Inc. (28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, USA, „Taboola”) pikslit. Taboola võib kasutada seda pikslit kasutaja internetikasutuse harjumuste kogumiseks (nt otsinguajalugu) ning et kuvada teie huvidele vastavat sisu ja meie pakkumisi kolmanda isiku veebilehtedel.

Lisaks kasutab Taboola seda teavet meie pakkumiste reklaamitegevuste optimeerimiseks. Taboola kogub neil eesmärkidel teavet IP-aadressi, seadmele juurdepääsu (mobiilireklaami ID, Google’i reklaami ID, IDFA) ja brauseri kohta.

Lisateavet Taboola andmete kogumise (sh säilitamise periood), töötlemise ja kasutamise ulatuse, seadme seadistuse ning vastuväite võimaluste kohta oma isikuandmete kaitseks ning Taboola privaatsuspõhimõtted leiate aadressilt https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

Outbraini reklaamid

Kasutame oma veebilehel ettevõtte Outbrain Inc. (39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA, edaspidi „Outbrain”) piksleid. Outbrain võib kasutada pikslit veebikülastaja internetikasutuse harjumusalase teabe kogumiseks (nt otsinguajalugu) ning selleks, et kuvada teie huvidele vastavat sisu ja meie pakkumisi kolmanda isiku veebilehtedel.

Lisaks kasutab Outbrain seda teavet meie reklaamitegevusega seotud pakkumiste optimeerimiseks. Outbrain kogub neil eesmärkidel IP-aadressi, seadmele juurdepääsu (mobiilireklaami ID, Google’i reklaami ID, IDFA) ja brauseri teavet.

Lisateavet Outbraini andmete kogumise (sh säilitamise periood), töötlemise ja kasutamise ulatuse, seadme seadistuse ning vastuväidete esitamise võimaluste kohta oma isikuandmete kaitseks ning Outbraini privaatsuspõhimõtted leiate aadressilt https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Bingi reklaamid

Kasutame oma veebilehtedel Bingi reklaame (bingads.microsoft.com). Neid pakub ja haldab ettevõte Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, edaspidi „Microsoft”). Microsoft paigaldab teie seadmesse küpsise, kui tulete meie veebilehele Microsofti Bingis kuvatud reklaami kaudu. Sel juhul võime meie ja Microsoft kinnitada, et keegi klikkis reklaamil, seejärel suunati ta meie veebilehele ja ta tuli eelnevalt nimetatud sihtlehele (edaspidi „ümbersuunatud veebileht”). Sellise andmetöötluse ajal kogume andmeid selle kohta, kui mitu veebilehe külastajat klikkis Bingi reklaamil ning seejärel saadeti ümbersuunatud veebilehele. Microsoft kogub, töötleb ja kasutab küpsiste abil andmeid, mida kasutatakse pseudonümiseeritud kasutajaprofiilide loomiseks. Neid kasutajaprofiile kasutatakse külastajate harjumuste analüüsi, reklaamisisu loomise ja edastamise eesmärgil. Kasutajat tuvastavaid isikuandmeid ei töödelda.

Kui te ei soovi, et Microsoft kasutaks teie internetikasutuse harjumuste andmeid (nagu ülalpool kirjeldatud), võite keelduda küpsise sel eesmärgil seadmisest, nt brauseri seadete kaudu, mis üldiselt deaktiveerib küpsiste automaatse seadmise. Võite keelata veebilehe kasutamise ja küpsiste poolt andmete kogumise, samuti töötlemise Microsofti poolt, esitades vastuväite järgmisel lingil: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Lisateavet Microsofti privaatsuspõhimõtete ja küpsiste kasutamise kohta Microsofti ja Bingi reklaamides leiate Microsofti veebilehel aadressil https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

2.2 Klienditeenus

Kui pöördute meie klienditeeninduse poole, kogume teie omal initsiatiivil esitatud isikuandmeid. Näiteks võite saata andmeid e-posti, telefoni või kirja teel. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult teiega ühenduse võtmiseks või eesmärgil, milleks te neid andmeid esitasite, nt päringute töötlemine, tehniline või kliendihaldus.

Need andmed (sh teabevahetus, nt e-posti aadress, telefoninumber) on esitatud vabatahtlikult. Kasutame andmeid probleemi lahendamiseks, vajadusel õiguslike kohustuste täitmise tagamiseks ja halduseesmärkidel.

Õiguslik alus – artikli 6 lõike 1 punktid b, c või f.

Telefonipäringu korral töödeldakse parema toe ja töötlemise nimel teie andmeid ka telefonirakenduste ja osaliselt hääldialoogi süsteemi kaudu.

Klienditeenuses kasutame töötlejatena sõltumatuid klienditeenuse pakkujaid.

2.3 Sotsiaalmeediakanalite kasutamine

Kasutame sotsiaalmeediat (käesolevaga: Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter). Sel määral, mil meil on kontroll teie andmete töötlemise üle, tagame kohaldatavate andmekaitse eeskirjade järgimise.

Lisaks meile vastutavad IKPMi jt andmekaitse eeskirjade järgimise eest järgmised ettevõtted:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Iirimaa)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa)

Sooviksime juhtida teie tähelepanu asjaolule, et teie andmeid võidakse töödelda väljaspool Euroopa Liitu.

Õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks põhineb IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktil f. Meie õigustatud huviks on tõhus teavitus- ja teabevahetustegevus.

Lisateavet andmekaitseseaduste kohta, mis on seotud sotsiaalkanalite kasutamisega meie ettevõtte poolt, leiate siit:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy