Kui Sul on veebisaidi avamisega raskusi, siis helista meile telefonil +372 602 6557 või vaata FlixBus Google Assistanti rakendust.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Privaatsuspõhimõtted

FlixMobility GmbH internetiportaali ja selle osaks oleva broneerimisportaali (edaspidi üheskoos „veebisait“) haldaja on FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München (edaspidi „FlixMobility“ või „meie“). Teie isikuandmete kaitse on meile väga tähtis. Andmekaitse on FlixMobility GmbH jaoks väga oluline ning andmete kogumisel, töötlemisel ja kasutamisel järgime rangelt Euroopa andmekaitsepoliitika õigusnorme ning föderaalset andmekaitseseadust.

1.   Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on järgmine:

1.1 Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b kohane lepinguline suhe

Me töötleme kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga b meile vabatahtlikult esitatud isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number) veoteenuse osutamiseks, kliendikontode avamiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks.

Selleks vajame Teie ees- ja perekonnanime ning mobiiltelefoni numbrit. Maksete töötlemiseks võivad vajalikuks osutuda ka järgmised andmed: Kui tasute broneeritud reisi eest krediitkaardiga, vajab FlixMobility Teie täisnime, e-posti aadressi ja krediitkaardi andmeid.

1.2 Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohane õigustatud huvi

Vajalikud andmed edastatakse FlixMobility GmbH-le haldustoimingute tegemiseks (IT-teenused, klienditeenindus, raamatupidamisarvestus jne) ning meie ettevõtte sisehalduse tõhusaks korralduseks. Sellega seoses töötleme vajalikke andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktidega b ja f järgmistel eesmärkidel.

  • Lepingu täitmiseks ja bussireisi toimumiseks vajalikud andmed edastatakse asjaomastele bussiettevõtetele ja kolmandatele isikutele (nt IT- ja transporditeenuste osutajad, klienditeenindus, e-kirjade ja uudiskirjade saatmine, maksete töötlemine) registreerimise ja piletimüügi eesmärgil. Põhjendatud juhtudel (nt bussile tekitatud kahju korral) jätame endale õiguse edastada klientide andmed bussiveopartnerile. Nii edastatud andmeid võivad meie teenuseosutajad kasutada ainult oma ülesannete täitmiseks ja mitte muudeks eesmärkideks. Tellimusi töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 28 sätestatud nõuetega.
  • Peale piletitellimuste töötlemise kasutab FlixMobility GmbH andmeid ka reklaami ja turu-uuringute eesmärgil, et teavitada Teid kirja teel või uudiskirjaga just Teie huvidega sobivatest pakkumustest. Sel eesmärgil hindame huvidel põhinevat reklaami kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase õigustatud huviga. Võite igal ajal esitada vastulause oma isikuandmete kasutamise kohta reklaami, turu-uuringute ja reklaami hindamise eesmärgil, saates sellekohase teate FlixMobility GmbH-le aadressil Friedenheimer Brücke 16, 80639 München või e-posti aadressil data.protection@flixbus.com.
  • Seoses maksete töötlemisega võidakse Teie isikuandmeid edastada järgmistele makseteenuste osutajatele. Krediitkaardi numbrit ja muid pangaandmeid FlixMobilitys ei hoiustata, vaid need edastatakse otse makseteenuse osutajale.
    • Makseid töötleb meie partner Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Pettuste tõkestamiseks ja avastamiseks saadame Teie IP-aadressi meie partnerile Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Adyen BV salvestab sel eesmärgil Teie IP-aadressi. Kõik andmed edastatakse krüpteeritud kujul.
    • Krediitkaardi-, Giropay ja iDeali maksetega tegeleb Heidelberger Payment GmbH, mille asukoht on Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg. Makseandmetega puutub kokku ka PAY.ON AG, mille asukoht on Lucille-Grahn-Str. 37, 81675 München. Heidelberger Payment GmbH on makseasutus makseteenuste järelevalve seaduse (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz [ZAG]) tähenduses ning registreeritud föderaalse finantsjärelevalve ameti (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, juures (registreerimisnumber 122914).
    • PayPali makseid töötleb PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, P.C.A., 5th Floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Lisateavet PayPali andmekaitsemenetluste kohta leiate PayPali andmekaitsedeklaratsioonist.

1.3 Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohane nõusolek

Otsemakse valides annate nõusoleku edastada pileti tellimisega seoses oma isikuandmed (nimi, aadress, sünnikuupäev, e-posti aadress ja pangakonto andmed) ning pileti tellimise andmed isiku tuvastamiseks ja maksejõulisuse kontrollimiseks ning lepingu täitmiseks ettevõttele RatePAY GmbH, RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berliin. Sel eesmärgil edastame maksetaotluse RatePAY-le. Üksikasjad on esitatud dokumendis RatePAY maksemeetodi lisaüldtingimused ja andmekaitseteatis.
 

2.  Kasutaja sisselogimine/kliendikonto

Te saate luua meie juures isikliku kliendikonto. Kliendikonto salasõnaga kaitstud osas saate mugavalt hallata oma broneeringuid ja salvestada oma andmeid tulevaste reiside jaoks.

Tärniga (*) märgistatud väljad on kohustuslikud ning sisaldavad isikuandmeid, mida kasutatakse ainult kasutajakonto haldamiseks ja töötlemiseks. Esmalt on vaja ainult e-posti aadressi. Selle abil tuvastame teie isiku. Registreerimisel saate vabatahtlikult sisestada oma nime, aadressi või pangakonto andmed.

Neid andmeid kasutatakse arveldamiseks ja vormi automaatseks eeltäitmiseks tulevaste broneeringute tegemisel. Peale selle võite vabatahtlikult salvestada oma mobiiltelefoni numbri, et saaksime Teiega hilinemise või reisiplaani muutumise korral ühendust võtta.

Kui olete andnud selleks nõusoleku, salvestab funktsioon „jää sisselogituks“ Teie seadmesse püsiküpsised, mida kasutatakse selleks, et Te ei peaks järgmine kord meie veebisaiti külastades uuesti sisse logima. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui olete oma brauseri seadetes seda tüüpi küpsised keelanud.

Saate oma kliendikontot ajakohastada või selle (ja järelikult ka salvestatud isikuandmed) igal ajal kustutada.

Kustutamine ei mõjuta isikuandmeid, mida tuleb hoida seaduses kehtestatud aja jooksul lepingu täitmiseks.

3.  Uudiskiri

Pileti tellimisel sisestatud e-posti aadressi/isikuandmeid kasutatakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga a Teiega suhtlemiseks (nt teenust käsitlevad teated, süsteemiteated, registreerimist kinnitav e-kiri, kasutajakonto andmete saatmine, teave piletite ja reisiplaanide kohta või reisiprofiil). 

Samuti kasutame broneerimise või reisiga seoses saadud e-posti aadressit kooskõlas UWG (kõlvatu konkurentsi seadus) artikli 7 lõikega 3 selleks, et saata teile korrapäraselt oma toodete pakkumisi, mis sarnanevad nendega, mille olete juba varasemalt ostnud. Võite igal ajal esitada e-posti aadressi kasutamise kohta vastulause, saates teate aadressile unsubscribe@flixbus.com või kasutades uudiskirja tühistamise linki. 

Kui tellite lingi kaudu uudiskirja, registreeritakse see Teie loal kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga a. Võite igal ajal võtta e-posti aadressi kasutamiseks antud nõusoleku tagasi, saates teate aadressile unsubscribe@flixbus.com või kasutades uudiskirja tühistamise linki.

4.  Andmete turvalisus

Me võtame oma veebisaidi ja sellega seotud süsteemide kasutajate turvalisuse kaitsmiseks tehnilised ja organisatsioonilised meetmed. Isikuandmete turvalise edastamise tagamiseks kasutame krüpteerimisprotokolli TLS (avaliku võtmega taristu krüpteerimismeetod on RSA-2048). Seda menetlust kasutatakse edukalt kogu veebis. Kõik isikuandmed (nimi, aadress, makseandmed jne) krüpteeritakse ja edastatakse turvaliselt interneti kaudu. Olete turvalises alas, kui näete brauseri akna alumises servas sümbolit (suletud tabalukk).

5.  Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Andmeid töödeldakse põhimõtteliselt Saksamaal või Euroopa Liidu liikmesriikides. Kui teatavatel juhtudel kavatsetakse andmeid töödelda kolmandas riigis, toimub töötlemine ainult siis, kui Euroopa Komisjon on teinud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 või ELi lepingu tüüptingimuste kohaselt kindlaks, et asjaomane kolmas riik tagab isikuandmete kaitse piisava taseme.
 

6.  Andmete hoidmise periood

Hoiame andmeid nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks (nt lepingu töötlemine, reklaam) ning kaubanduse ja maksudega seotud õigusliku kohustuse täitmiseks kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga c ja Saksa äriseadustiku (Handelsgesetzbuch [HGB]) paragrahvi 257 lõikega 1 ning maksuseadustiku (AO) paragrahvi 147 lõikega 2.


7.  Vastutava isiku kontaktandmed

Isikuandmete töötlemise eest vastutab FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, e-posti aadress uslugi@flixbus.pl, mida esindavad tegevjuhid André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss ja Jochen Engert.

8.  Õigus teabele ja kaebuste esitamisele

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on Teil õigus saada tasuta teavet selle kohta, milliseid Teie isikuandmeid hoitakse, ja vajaduse korral õiguse kohta nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist ja töötlemise piiramist ning saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20) ja esitada vastuväide seoses hoitavate isikuandmetega. Sellistes küsimustes võtke ühendust FlixMobility GmbH-ga, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, või saatke meile e-kiri aadressil data.protection@flixbus.com.       

Saate pöörduda oma andmekaitseametniku poole, kirjutades aadressil data.protection@flixbus.com.

Peale selle on Teil õigus esitada andmekaitsega seotud kaebus meie eest vastutavale järelevalveasutusele.

9. Küpsiste kasutamine

Kui külastate meie veebisaiti, salvestatakse Teie seadmesse küpsised (brauserisse salvestatavad väikesed tekstifailid). Neis salvestatakse teave meie veebisaidi kasutamise kohta (identifitseerimistunnus, külastuse kuupäev jne). Küpsiste kasutamine aitab meil saata Teile interneti teel pakkumusi, kasutades erinevaid funktsioone (nt eelmiste külastuste andmed) ja seega paremini kohandada pakkumusi Teie vajadustele. Saate küpsiste salvestamise keelata ja kustutada olemasolevad küpsised oma brauseri seadistusega. Enamikul brauseritest on abifunktsioon, mis aitab Teil brauserit seadistada. Kui Te küpsised keelate, võib see mõjutada internetipakkumuse teenusefunktsioone. Seepärast soovitame küpsiste funktsiooni sisse lülitada.

Peale selle kasutame kolmandate osaliste küpsiseid korduva suunatud reklaami ja ümberturustamise tehnoloogias, et optimeerida meie veebipõhiseid pakkumusi ja ka huvipõhise turunduse eesmärgil. Salvestatud surfimisharjumusi analüüsitakse algoritmi abil, et kuvada kolmandate osaliste veebisaitidel suunatud huvipõhiseid tootesoovitusi ribareklaamides või reklaamidena. Asjaomase isiku sõnaselge nõusolekuta ei seostata pseudonüümitud kasutajaprofiile pseudonüümi kasutaja isikuandmetega.

Põhjalik teave selle kohta, kuidas seda erinevates brauserites tehakse, on avaldatud järgmistel veebisaitidel: youronlinechoices, Network Advertising Initiative ja/või Digital Advertising Alliance. Sealt leiate ka teabe selle kohta, kuidas oma arvutist küpsised kustutada, ning üldise teabe küpsiste kohta.

9.1 Tehniliselt vajalikud küpsised

9.1.1 AB Tasty

Veebisait kasutab ka AB Tasty veebianalüütikat AB TASTY SAS A/B ja mitmemuutujalistes testides. See teenus kasutab küpsiseid külastaja brauseri tuvastamiseks ja veebisaidi kasutuse analüüsiks. Küpsised ei kogu isikuandmeid. Lisateavet selle kohta, kuidas AB Tasty Teie andmeid töötleb, leiate aadressilt https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Sellelt lehelt leiate ka jälitamise blokeerimise juhised.

9.1.2 adjust

Veebisait/äpp kasutab muu hulgas ka ettevõtte adjust GmbH analüüsitehnoloogiat „adjust“. adjust kasutab andmete analüüsiks kasutajate IP- ja Mac-aadresse, kuid ainult anonüümitud kujul. Seega ei ole võimalik teha järeldusi füüsilise isiku kohta. Veebisaiti/äppi analüüsi eesmärgil kasutades annate nõusoleku anonüümitud andmete töötlemiseks eelkirjeldatud viisil ja eesmärkidel. Saate igal ajal esitada vastuväite andmete adjust'i abil edasise kogumise ja salvestamise kohta. Saate seda teha, kui klõpsate lingil: https://www.adjust.com/opt-out/.

9.1.3 Adtriba

Veebisait kasutab AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) tehnoloogiat nende andmete kogumiseks ja salvestamiseks, mida kasutatakse pseudonüüme kasutavate kasutajaprofiilide loomiseks. Kasutajaprofiile kasutatakse külastajate harjumuste analüüsiks, et keskenduda nende vajadustele ja muuta meie pakkumused paremaks. Selleks kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse külastaja seadmesse ja mis võimaldavad veebisaidil seadme uuel külastusel ära tunda. Eraldi antud sõnaselge nõusolekuta ei seostata pseudonüümitud kasutajaprofiile pseudonüümi kasutaja isikuandmetega.

9.1.4 Tapad

Agregeeriv aruandlus

Ettevõte kogub ja kasutab agregeeritud teavet aruandluse eesmärgil. Ettevõte ei kogu oma tehnoloogia abil isikustatud teavet, sh äppidelt ja seadmetelt. Ettevõte kasutab jälitamistehnoloogiat, et koguda kasutaja andmeid erinevatelt äppidelt ja seadmetelt, sealhulgas küpsised ja ID sünkroonimine jms.

9.1.5 Snowplow

Veebisait/äpp kasutab ettevõtte Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Ühendkuningriik) analüüsitehnoloogiat Snowplow Opensource. Analüüsitehnoloogia abil kogume statistilisi andmeid meie veebisaidi kasutamise kohta. Kogutakse ja hinnatakse Teie brauseri edastatud teavet veebisaidi kasutamise kohta. Seda tehakse iga veebilehe osaks olevate küpsiste ja pikslite abil. Nii kogutud andmeid kasutatakse anonüümsete kasutajaprofiilide loomiseks, mille alusel koostatakse veebistatistika. Küpsiste salvestamise oma arvutisse saate keelata brauseri sätete abil. Juhime siiski tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei tarvitse Teil olla võimalik kasutada täielikult kõiki veebisaidi funktsioone. Samuti saate FlixMobilityl keelata andmete kasutamise, mis on küpsiste abil salvestatud selle kohta, kuidas Te veebisaiti kasutate, ning ka andmete töötlemise FlixMobility poolt, esitades andmete kogumise ja töötlemise kohta vastuväite aadressil data.protection@flixbus.com

9.1.6 Webtrekk

Veebisaitide statistiliseks hindamiseks kasutame ettevõtte Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berliin, tehnoloogiat. Webtrekki teenuste abil kogume meie veebisaidi kasutamise kohta statistilisi andmeid. Webtrekk GmbH on veebikontrolli valdkonnas TÜV-sertifitseeritud. Eelkõige kontrolliti jälitusandmete kogumist ja töötlemist ning leiti, et ettevõte järgib andmekaitse ja -turbe nõudeid. Kogutakse ja hinnatakse Teie brauseri edastatud teavet veebisaidi kasutamise kohta. Seda tehakse iga veebilehe osaks olevate küpsiste ja pikslite abil. Andmete otsene seostamine isikutega on välistatud. Nii kogutud andmeid kasutatakse anonüümsete kasutajaprofiilide loomiseks, mille alusel koostatakse veebistatistika. Webtrekki tehnoloogia abil kogutud andmeid ei kasutata veebisaidi kasutaja tuvastamiseks ega seostata isikuandmeid pseudonüümi kasutajaga asjaomase isiku sõnaselge nõusolekuta.
Nõusoleku Webtrekki poolt andmete kogumiseks ja salvestamiseks saab igal ajal tagasi võtta. Lisateabe saamiseks andmete kaitsmise kohta Webtrekkis külastage veebilehtehttp://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

9.1.7 Google AdWords

Veebipakkumuste optimeerimiseks ja toodete soovitamiseks kasutame turunduse eesmärgil ettevõtte Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, „Google“) tehnoloogiat veebisaidi külastajate surfimisharjumustel põhinevate pseudonüümitud kasutajaprofiilide loomiseks. Selleks võidakse kasutada küpsiseid, mis võimaldavad brauseri järgmisel külastusel ära tunda. Salvestatud surfimisharjumusi analüüsitakse algoritmi abil, et kuvada kolmandate osaliste veebisaitidel suunatud huvipõhiseid tootesoovitusi ribareklaamides või reklaamidena. Asjaomase isiku sõnaselge nõusolekuta ei seostata pseudonüümitud kasutajaprofiile pseudonüümi kasutaja isikuandmetega. Pseudonüümitud kasutajaprofiili loomisest huvipõhise reklaami eesmärgil saate alati keelduda, külastades veebisaiti https://www.google.com/settings/ads page. Lisateavet huvipõhise reklaami kohta leiate aadressilt http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.1.8 Google Analytics

Veebisait kasutab Google Inc-i („Google”) veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida seda, kuidas te veebisaiti kasutate. Peale selle kasutab veebisait funktsiooni Google AMP Client ID API, et seostada Google Analyticsi abil kasutaja tegevused AMP-lehtedel tegevustega nendel lehtedel, mis ei ole AMP-lehed. Veebisaidi Google'i jälituskoodid kasutavad funktsiooni „_anonymizeIp()”. Seetõttu töödeldakse Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asuvaid IP-aadresse ainult lühendatult, et välistada seostamine konkreetse isikuga. Terviklik IP-aadress edastatakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Google'i serverisse ainult erandjuhtudel ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet veebisaidi käitaja nimel, et hinnata veebisaidi kasutust, koostada aruandeid veebisaidil toimunud tegevuse kohta ning osutada veebisaidi käitajale muid veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi abil Teie brauserist edastatud IP-aadressi ei seostata muude Google'i andmetega. Küpsiste salvestamise oma arvutisse saate keelata brauseri sätete abil. Juhime siiski tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei tarvitse Teil olla võimalik kasutada täielikult kõiki veebisaidi funktsioone. Samuti saate Google'il keelata andmete kasutamise, mis on küpsiste abil salvestatud selle kohta, kuidas Te veebisaiti kasutate (sh IP-aadress), ning ka andmete töötlemise Google'i poolt, laadides alla ja paigaldades brauseri pluginat, mille leiate järgmisele lingile klõpsates: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9.2 Funktsionaalsed küpsised

9.2.1 Hotjar

Meie veebisaitide kasutamise kogemuse parandamiseks kasutame Hotjari tarkvara (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Euroopa). Selle tarkvara abil saame mõõta ja hinnata kasutajate käitumist meie veebisaidil (hiireliigutused, klikid, klahvivajutused, kerimise kõrgus jne). Sel eesmärgil paigaldatakse kasutaja seadmesse küpsised ja salvestatakse kasutaja andmed, nt brauseri teave, operatsioonisüsteem, veebilehel veedetud aeg jne. Lisateavet selle kohta, kuidas Hotjar andmeid töötleb, leiate aadressilt http://www.hotjar.com/privacy. Vastuväite funktsiooni Hotjari teenuste kasutamise kohta saate esitada aadressil https://www.hotjar.com/opt-out.

9.2.2 Google Optimize

meie veebisait kasutab veebianalüütika ja -optimeerimise teenust Google Optimize, mille pakkujaks on ettevõte Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi "Google Optimize"). Me kasutame teenust Google Optimize selleks, et täiustada oma veebisaidi atraktiivsust, sisu ja funktsionaalsust, tehes uued funktsioonid ja sisu kättesaadavaks teatud osale kasutajatele ning kasutusmuudatusi statistiliselt hinnates. Google Optimize on Google Analyticsi alamteenus (vt jaotist Google Analytics).

Google Optimize kasutab küpsiseid, et aidata kaasa optimeerimisele, ning analüüsida, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Nende küpsistega loodud andmed selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate, edastatakse säilitamiseks harilikult USA-s asuvasse Google'i serverisse. Me kasutame Google Optimizei koos aktiveeritud IP-anonümiseerimisega, nii et Euroopa Liidu liikmesriikides ning teistes Euroopa Majanduspiirkonna leppele allakirjutanud riikides lühendab Google teie IP-aadressi juba eelnevalt. USA Google'i serverisse saadetakse täielik IP-aadress ainult erandkorras ning seda lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet selleks, et hinnata, kuidas te meie veebisaiti kasutate, koostada aruandeid optimeerimiskatsete ning sellega seotud veebisaidi aktiivsuse kohta ning osutada muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega.

Te saate küpsiste salvestamise ära hoida, kohandades vastavalt oma internetibrauseri sätteid. Lisaks saate te ära hoida loodud andmete kogumist ja teiepoolse meie veebisaidi kasutamise andmete (sh teie IP-aadressi) edastamist Google'ile, samuti nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides järgmise lingi kaudu alla ja installides brauseri plugina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. Üksikasjalikumat teavet andmete kogumise ja töötlemise kohta Google'is leiate Google'i privaatsuspoliitikast, mis asub aadressil: http://www.google.com/policies/privacy.

9.3 Turunduslikud küpsised

9.3.1 Facebook Custom Audiences

See veebisait kasutab sotsiaalvõrgustiku Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, funktsiooni Retargeting-Pixel Custom Audience. Funktsiooni Remarketing Pixel abil saab kasutada meie veebisaidi külastajaid Facebooki reklaamide sihtrühmana. Sel eesmärgil salvestatakse Teie arvutisse Facebooki küpsis. Facebooki andmekaitse põhimõtete (privaatsussätete) ning andmete kogumise, edasise töötlemise ja kasutamise kohta Facebooki poolt ning privaatsusseadistuse võimaluste kohta saate teavet aadressidelt https://facebook.com/policy.php ja https://www.facebook.com/ads/settings. Vastuväite funktsiooni Custom Audiences kasutamise kohta saab esitada aadressil www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement või, kui Teil on Facebooki konto, siin.

10. Sotsiaalpluginad

Meie veebisait kasutab järgmiste sotsiaalvõrgustike sotsiaalpluginaid: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, USA, Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA, and Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Pluginad asuvad meie tootelehel ja on alguses inaktiveeritud. Nupul klõpsates palutakse Teid uues aknas sotsiaalmeediateenusesse sisse logida. Seejärel paigaldatakse Teie arvutisse küpsis. Kui Te klõpsate nupul ja ei ole sotsiaalmeediateenusesse sisse logitud, ei paigaldata küpsist Teie arvutisse.

Kui Te olete sotsiaalmeediateenuse kasutaja ja olete sisse logitud ning klõpsate nupul, saadetakse teave Teie profiilile sotsiaalmeediateenuses. Kui suhtlete pluginatega, näiteks vajutades Facebookis nupule „Like“ või postitades kommentaari, saadetakse teave ka otse Teie brauserist sotsiaalvõrgustikku ja salvestatakse seal. Teenuseosutaja andmekaitse põhimõtete (privaatsussätete) ning andmete kogumise ja edasise töötlemise ja kasutamise kohta ning privaatsusseadistuse võimaluste kohta saate teavet aadressidelt:

Facebooki lehe toimimise eest vastutame meie koos Facebookiga ning kasutame Facebookilt saadud anonüümseid statistilisi andmeid meie Facebooki lehe analüüsimiseks kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga f. Andmeid kogub ja töötleb Facebook. Lisateavet andmete kogumise ja edasise töötlemise ning Teie õiguste kohta seoses Facebookiga leiate Facebooki lehel avaldatud privaatsuspõhimõtetest*.

* bit.ly/FB-PrivacyPolicy-EN