Privaatsuspõhimõtted

Eessõna

Meie, Flix SE, k.a meie tütarettevõtted (edaspidi ühiselt „FlixBus” või „meie” või „meid”), sooviksime teid siinkohal teavitada andmekaitsest FlixBusis.

Isikuandmete kaitset käsitlevad töötlemiseeskirjad (edaspidi viitame teile kui andmesubjektile, olete „klient”, „kasutaja”, „teie” või „andmesubjekt”) on seotud ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679; edaspidi „IKÜM”). Me otsustame kas üksi või koos teistega, millised on andmetöötluse eesmärgid ja vahendid. Eeskätt tähendab see kohustust teavitada teid läbipaistvalt, milline on andmetöötluse tüüp, ulatus, eesmärk, kestus ning õiguslik alus (IKÜMi artiklid 13 ja 14).

Nende põhimõtete (edaspidi “privaatsuspõhimõtted”) eesmärgiks on teavitada, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

Meie privaatsuspõhimõtted on modulaarse struktuuriga. Need koosnevad ühest osast, mis sisaldab üldteavet kõigi isikuandmete töötlemise ja töötlemisjuhtude kohta igal meie veebilehe külastusel (punkt 1, „Üldteave”) ja eriosast, mille sisu viitab ainult selles nimetatud töötlemisjuhule vastava pakkumise või toote nimega, eriti juhul, kui külastate meie veebilehti, mida kirjeldatakse üksikasjalikumalt siin (punkt 2 „Eriteave”).

Õigusalast lisateavet võite leida siin:

FlixBus:

broneerimistingimused

veotingimused

FlixTrain:

FlixTrain GmbH - piletihinnad

FlixTrain GmbH - veotingimused

Töökoha taotlejad:

töökoha taotlejaid käsitlev andmekaitsealane teave

1. Üldteave

1.1 Mõistete määratlus

Neis privaatsuspõhimõtetes kasutatakse järgmisi IKÜMi artiklis 4 esitatud mõisteid.

 • Isikuandmed” tähendab igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (edaspidi „andmesubjekt“). Tuvastatav isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige identifitseerimistunnuse, näiteks nime, isikukoodi, võrguidentifikaatori, asukohateabe või sellele isikule ainuomaste füüsiliste, füsioloogiliste, geneetiliste, vaimsete, majanduslike, kultuuriliste või sotsiaalsete tunnuste põhjal (IKÜMi artikkel 4(1)). Tuvastamine on võimalik ka sellise teabe või lisateabe seostamisel. See eisõltu teabe esinemisest, vormist ega füüsilisest sisust (fotod, video- või helisalvestised võivad samuti sisaldada isikuandmeid).
 • Töötlemine” tähendab isikuandmetega tehtavat toimingut, olenemata sellest, kas see on automaatne või mitte (nt tehnoloogia abil toetatud). Need toimingud on järgmised: isikuandmete kogumine (nt saamine), dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. See käsitleb samuti algselt andmetöötluse alusena kasutatud sihi või eesmärgi määratluse muudatust(IKÜMi artikkel 4(2)).
 • Vastutav töötleja” on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid (IKÜMi artikkel 4(7)).
 • Volitatud töötleja” on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel vastavalt juhistele (IKÜMi artikkel 4(8)).
 • Kolmas isik” on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori amet või muu organ, v.a andmesubjekt, vastutav töötleja, töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses; see hõlmab ka teisi gruppi kuuluvaid juriidilisi isikuid (IKÜMi artikkel 4(10)).
 • Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega annab nõusoleku töödelda enda kohta käivaid isikuandmeid (IKÜMi artikkel 4(11)).

1.2 Vastutava töötleja nimi ja aadress

Isikuandmete töötlemise eest vastutav isik (IKÜMi artikkel 4(7)) on:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München 
Telefon: +49 (0)30 300 137 300

E-post: uslugi@flixbus.pl

Lisateavet meie ettevõtte kohta leiate õigusteabest.

1.3 Andmekaitseametniku kontaktandmed

Meie ettevõtte andmekaitseametnik on kättesaadav igal ajal, et vastata kõigile teie küsimustele ja olla isikuandmete kaitsega seotud kontaktisikuks.

Tema kontaktandmed:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München

E-post: data.protection@flixbus.com

FlixBusi käsitlevate üldiste küsimuste korral on e-posti aadress: uslugi@flixbus.pl.

1.4 Andmetöötluse õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine on lubatud juhul, kui järgitakse vähemalt ühte allpool esitatud õiguslikku alust.

 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt a: andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnenud meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt c: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (nt asjakohane säilituskohustus).
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt d: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitseks.
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1punkt e: isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitseks, v.a juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti vastanduvad huvid või õigused (eriti juhul, kui andmesubjekt on laps).

Töötleme andmeid kohaldatava õigusliku aluse punkti 2 kohaselt. Töötlemine võib põhineda enam kui ühel õiguslikul alusel.

1.5 Vastuvõtjate kategooriad

Teatud tingimustel edastame teie isikuandmeid oma tütarettevõtetele või edastatakse isikuandmeid meie tütarettevõtetelt meile (lubatud ulatuses).

Nagu iga suurettevõte, kasutame ka meie sise- ja välismaiseid teenuse pakkujaid, kes haldavad meie äritehinguid ning teevad koostööd partnerettevõtetega kodus ja välismaal. See hõlmab näiteks:

 • veoettevõtteid (leiate infoülevaate meie veoettevõtetest siin)
 • (IT) teenuse pakkujaid
 • finantsasutusi ja makseteenuse pakkujaid
 • müügipartnereid
 • klienditeeninduse pakkujaid (sise-/välisteenus)
 • töökodade operaatoreid
 • turvafirmasid
 • (reisi) kindlustajaid
 • teisi meie äritegevusega seotud partnereid (nt audiitorid, pangad, kindlustusfirmad, advokaadid, järelevalveasutused, teised ettevõtte ülevõtmisega seotud isikud)

Teenuse pakkujad ja partnerettevõtted peavad tagama selle, et nad kasutavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks õiguslikel alustel põhineva andmetöötluse ning andmesubjektide õiguste kaitse.

Edastame asjakohase kohustuse/volituse alusel isikuandmeid avalikele asutustele ja institutsioonidele (nt politsei, riigiprokuratuur, järelevalveasutused).

Meiepoolse andmetöötluse korral määratleme andmete vastuvõtjate kategooriad punktis 2.

1.6 Nõuded isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse

Ärisuhte käigus võidakse teie isikuandmeid jagada või avaldada kolmandatele isikutele, kes võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP-d), nt kolmandatele riikidele.

Niivõrd kui see on vajalik, teavitame teid punkti 2 asjakohastes osades andmete kolmandatesse riikidesse edastamise üksikasjadest seoses nende meiepoolse töötlemisega.

Euroopa Komisjon kinnitab, et mõned kolmandad riigid tagavad EMP standardile vastava andmekaitse lähtuvalt nn kaitse piisavuse otsustest (võite alla laadida nende riikide nimekirja ja koopia kaitse piisavuse otsustest aadressil http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Ent kolmandates riikides, kuhu isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi õiguslike sätete puudumise tõttu olla ühtlasel kõrgel tasemel andmekaitse. Sellisel juhul kinnitame, et piisav andmekaitse on tagatud.

See on võimalik näiteks siduvate ettevõtluseeskirjade (edaspidi „siduvad ettevõtluseeskirjad”), Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse lepingu tüüptingimuste, sertifikaatide ja tunnustatud toimimisjuhendite abil.

Niivõrd kui see on vajalik teie broneeringu ja sellega seotud veoteenuste osutamiseks ja töötlemiseks, on selleks vajalike isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele lubatud vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile b.

Lisateabe saamiseks sel teemal pöörduge palun meie andmekaitseametniku poole.

1.7 Andmete säilitamise kestus ja kustutamine

Kogutud isikuandmete säilitamise periood sõltub andmetöötluse eesmärgist. Andmeid säilitatakse nii kaua, kui see on kavandatud eesmärgi saavutamiseks vajalik.

Meiepoolse andmete töötlemise korral täpsustame punktis 2 andmete säilitamise perioodi. Kui andmete säilitamisperiood ei ole allpool konkreetselt määratletud, kustutatakse või blokeeritakse teie isikuandmed niipea, kui andmete säilitamise eesmärk või õiguslik alus enam ei kehti .

Ent andmeid võidakse säilitada kauem kui täpsustatud aeg (vahetu) kohtuvaidluse tõttu teiega või kui algatatakse muu kohtumenetlus või kui säilitamine on kehtestatud muude seadusesätetega, mis kohalduvad meile kui vastutavale töötlejale. Kui seadusega ettenähtud andmete säilitamisperiood lõppeb, siis isikuandmed blokeeritakse või kustutatakse, v.a juhul, kui meilt nõutakse andmete pikemaajalist säilitamist ning selleks on õiguslik alus.

1.8 Automaatne otsuste tegemine (sh profileerimine)

Me ei kavatse kasutada teilt kogutud isikuandmeid mis tahes protsesside jaoks, mis hõlmavad automatiseeritud otsuste tegemist(sh profileerimine). Kui soovime neid toiminguid jõustada, teavitame teid sellest eraldi kooskõlas seadusesätetega.

1.9 Isikuandmete esitamise kohustus puudub

Põhimõtteliselt ei sea me meiega lepingu sõlmimise tingimuseks isikuandmete eelnevat esitamist teie poolt. Põhimõtteliselt ei ole isikuandmete esitamine seotud lepingu- või seadusjärgse kohustusega. Ent kui te ei esita selleks vajalikke andmeid, võime teatud pakkumisi edastada ainult piiratud ulatuses või ei saa neid üldse edastada.

1.10 Seadusjärgne kohustus teatud andmete edastamiseks

Teatavatel asjaoludel, seadusjärgse nõudmise või kohustuse korral, peame edastama andmeid kolmandatele isikutele, eelkõige avaliku sektori asutustele.

1.11 Andmete turvalisus

Teie andmete kogumisel kasutame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Võtame arvesse uusimaid tehnoloogilisi arenguid ja rakenduskulusid, andmete töötlemise laadi, ulatust, sisu, samuti võimalikke andmete rikkumisega seotud riske (sh sellise juhtumi tõenäosus ja mõju), et kaitsta andmesubjekti juhusliku või tahtliku manipuleerimise, osalise või täieliku andmete kaotsimineku või hävitamise eest või volitamata kolmandate isikute ligipääsu eest (nt kasutame oma veebilehtedel TLS krüptoprotokolli). Täiustame pidevalt turvameetmeid, võttes arvesse tehnoloogilisi arenguid.

Soovi korral pöörduge meie poole asjakohase lisateabe saamiseks. Palun pöörduge selleks meie andmekaitseametniku või infoturbe juhi poole.

Tema kontaktandmed:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München

E-post: it-security@flixbus.com

1.12 Teie õigused

Andmesubjektina võite igal ajal kasutada oma isikuandmetega seotud õigusi. Võite pöörduda meie poole, kasutades punktis 1.2 esitatud kontaktandmeid. Andmesubjektidel on IKÜMi alusel järgmised õigused.

Õigus saada teavet 
IKÜMi artikli 15 alusel võite nõuda teavet oma isikuandmete töötlemise kohta meie poolt. Oma teabenõudes peaksite selgitama oma muret, et lihtsustada vajalike andmete koostamist. Nõude korral edastame teile koopia töötlemisele kuuluvatest andmetest. Arvestage palun, et teatud asjaoludel võib teie õigus saada teavet olla seaduses sätestatu alusel piiratud.

Õigus andmete parandamisele 
Kui teiega seotud teave ei ole (enam) õige, võite nõuda IKÜMi artikli 16 alusel selle parandamist. Võite nõuda mittetäielike andmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele 
Võite IKÜMi artikli 17 alusel nõuda oma isikuandmete kustutamist. Teie õigus andmete kustutamisele sõltub muu hulgas sellest, kas meil on veel vaja teiega seotud andmeid oma seadusjärgsete ülesannete täitmiseks.

Õigus andmete töötlemise piiramisele 
IKÜMi artikli 18 alusel on teil õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist.

Andmete ülekandmise õigus 
IKÜMi artikli 20 alusel on teil õigus saada teie poolt esitatud andmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavs vormingus või õigus nõuda nende edastamist teisele vastutavale töötlejale.

Õigus esitada vastuväiteid 
IKÜMi artikli 21 lõike 1 alusel on teil õigus konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele. IKÜMi artikli 21 lõike 2 alusel võite esitada igal ajal edasise reklaami saamisega seoses vastuväiteid (otseturundusalased vastuväited).

Õigus esitada kaebus 
Kui olete arvamusel, et me ei ole järginud teie andmete töötlemisel andmekaitse-eeskirjade sätteid, võite esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitsega tegelevale järelevalveasutusele, nt järelevalveasutusele, kelle ees me kanname vastutust.

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach

Õigus nõusolekut tagasi võtta 
Võite oma andmete töötlemisega seotud nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta. See kehtib ka nõusolekuavalduste korral enne IKÜMi jõustumist, st enne 25. maid 2018.

2. Tähtis teave

2.1 Meie veebilehtede külastamine

Vaadake FlixBusi ja meie teenuste teavet aadressidel https://www.flixbus.ee/ / https://www.flixtrain.com/ sh seotud all-leheküljed (edaspidi ühiselt „veebileht” või „veebilehed”). Meie veebilehtede külastamisel töödeldakse teie isikuandmeid.

2.1.1 Veebilehtede kasutamisega seotud sätted

Kui külastate veebilehti teabe eesmärgil, kogume, salvestame ja töötleme järgmisi isikuandmete kategooriaid.

Logimisandmed: kui külastate meie veebilehti, salvestame logimisandmed (edaspidi „serveri logifailid”) meie veebiserveril. Need andmed on järgmised:

 • konkreetne teabenõude lehekülg (siinkohal „ saatja URL”)
 • nõutud lehekülje nimi ja URL
 • juurdepääsu nõude kuupäev ja kellaaeg (serveri asukoha kellaaeg)
 • kasutatud veebibrauseri versioon
 • nõude esitanud arvuti IP-aadress
 • edastatud andmete hulk
 • operatsioonisüsteem
 • teabe edastamist kinnitav sõnum (juurdepääsu staatus/http staatuse kood)
 • GMT ajavahe

Meie veebilehtede haldamise ja logimisandmete statistilise hindamisega tegelevad IT-teenuste pakkujad.

Töötleme logimisandmeid statistilistel eesmärkidel. See võimaldab parandada veebilehtede kvaliteeti, eelkõige ühenduse stabiilsust ja turvalisust.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi – võimaldada teile nõuetekohast juurdepääsu veebilehtedele.

2.1.2 Kontaktvormid

Kontaktvormides edastatud andmeid töödeldakse (nt ametinimetus, perekonna- ja eesnimi, aadress, ettevõte, e-posti aadress ja andmete edastamise kellaaeg, päringu teema).

Kontaktvormis sisalduvaid andmeid töödeldakse päringu töötlemisel ning olenevalt teie päringu alusest ja teemast, kas IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud õiguslikul alusel, kui tegemist on lepinguga seotud päringuga, või muudel juhtudel IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktis f sätestatud õiguslikul alusel. Meie õigustatud huvi on töödelda kontaktpäringuid.

Kasutame tööde töötlemiseks klienditeenuse pakkujaid, et vastata meie kontaktvormide kaudu edastatud päringutele.

Lisaks salvestame kontaktvormi andmed ja vastava IP-aadressi selleks, et täita meie kohustust esitada tõendeid, tagada seadusjärgse dokumentatsiooni nõuetekohasus, selgitada isikuandmete võimalikku väärkasutamist ning tagada meie süsteemide turvalisus.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktid c või f.

2.1.3 Veoteenuste broneerimine, pakkumine ja töötlemine

Veoteenuste piletite broneerimisel kogume, salvestame ja töötleme järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • e-posti aadress
 • perekonna- ja eesnimi
 • transpordiühendusandmed
 • makseandmed
 • sünnikuupäev (veoteenuste korral, kui laste jaoks on erihind)
 • asjakohaste tingimustega nõusolek
 • istekohtade eelbroneerimise teave
 • pagasi üksikasjad
 • broneerimisteenuse keel
 • broneerimiskanal (veeb või rakendus)

Võite anda oma kontakttelefoninumbri, et teavitada teid viivitustest või muutustest reisikavas (valikuline).

Neid andmeid töödeldakse broneerimise, veoteenuste, klienditeenuse pakkumise, samuti seadusjärgsete kohustuste täitmise korral.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktid b, c.

Lisaks kasutame teatud andmeid toote soovitamise eesmärgil (vt punkt 2.1.4), infolehe edastamiseks (vt punkt 2.1.5) ja kliendi konto jaoks (vt punkt 2.1.6).

Lisaks kogutakse piletite broneerimisel rahvusvaheliste veoteenuste jaoks isikuandmeid järgmistes kategooriates, sõltuvalt väljumise ja saabumise asukohast:

 • soolise kuuluvuse teave
 • isikut tõendav dokument, passvõi ID-number

Neid andmeid töödeldakse broneerimise, veoteenuste, klienditeenuse pakkumise, samuti seadusjärgsete kohustuste täitmise korral.

Edastame ülalmainitud andmeid vastava kohustuse/volituse alusel veoteenuse pakkujale või pakkujatele ning avaliku sektori asutustele.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b või c.

Vajalikud makseandmed edastatakse makseteenuse pakkujale teie algatatud maksetehingute turvaliseks töötlemiseks.

Meie makseteenuste pakkujad on järgmised.

 

Makseteenuste pakkujad

Makseviisid

Payment service providersPayment options
Adyen N.V. 
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holland 
Privaatsuspõhimõtted: 
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Krediitkaart 
Swish 
Google Pay 
Apple Pay 
iDeal 
Dotpay 
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S. 
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL 
Privaatsuspõhimõtted: 
https://payu.in/privacy-policy
Krediitkaart
Paymill Plus GmbH 
St.-Martin-Straße 63, 81669 München 
Privaatsuspõhimõtted: 
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg 
Privaatsuspõhimõtted: 
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Privaatsuspõhimõtted:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b või f.

Teatud broneeringute töötlemisel kasutame ettevõtte Distribusion Technologies GmbH tehnoloogiaid ja teenuseid (Wattstrasse 10, 13355 Berliin, telefon: +49-30-3465507-50, e-post: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Tootealane soovitus

Lubatud ulatuses võime kasutada broneeringu või veoteenusega seoses edastatud e-posti aadressi teile tavapakkumise saatmiseks e-posti teel meie tootevalikust, mis sarnaneb juba ostetud tootega.

Tootesoovituste edastamisel kasutame töötlejatena ettevõtteväliseid klienditeenuse pakkujaid.

Saate tootetellimusi olenemata sellest, kas tellisite uudiskirja või andsite nõusoleku reklaamteate e-posti teel saamiseks. Sooviksime edastada sel viisil teavet meie toodete kohta, millest võite oma hiljutiste meil tehtud ostude tõttu huvitatud olla.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f; meie õigustatud huvi alusel teavitame teid toodetest ja soovitame teatud tooteid.

Võite esitada igal ajal vastuväite oma e-posti aadressi kasutamiseks sel eesmärgil, kasutades tootesoovituse tühistamise linki või saates sõnumi aadressile unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Uudiskiri

Kui te registreerute uudiskirja saamiseks meie registreerimislingi kaudu, küsime uudiskirja regulaarseks edastamiseks nõusolekut teie andmete töötlemiseks (e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, elukoht).

Uudiskirja tellimisega seoses annate nõusoleku uudiskirja isikupärastamiseks vastavalt teie vajadustele ja huvidele.

Uudiskirja saamise registreerimiseks kasutatakse lingiga kinnituskirja. See tähendab, et pärast registreerimist saadame teie esitatud e-posti aadressil sõnumi ning palume kinnitada, kas soovite uudiskirja saada. Kui te ei kinnita registreerimist 24 tunni jooksul, siis teie andmed blokeeritakse ning kustutatakse automaatselt ühe kuu pärast.

Uudiskiri võib tutvustada kõiki vastutava töötleja poolt mainitud kaupu, teenuseid, tooteid, pakkumisi ja sooduskampaaniaid (punkt 1.2) ja/või vastutava töötlejaga seotud ettevõtteid või partnerettevõtteid.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt a.

Lisaks salvestame teie kasutatud IP-aadressid registreerimise ja kinnitamise ajal. Toimingu eesmärgiks on tõendada, et olete registreeritud ning vajadusel kontrollida teie isikuandmeid võimaliku väärkasutamise suhtes. Kui töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil, teeme seda õigustatud huvi alusel seadusjärgse dokumentatsiooni nõuetekohasuse tagamiseks.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f; meie õigusliku huvi aluseks on tõendada nõusoleku saamist.

Võite igal ajal tühistada e-posti aadressi kasutamise uudiskirja tühistamise lingil või saates sõnumi aadressile unsubscribe@flixbus.com. Eelnevalt teostatud andmetöötlustoimingud jäävad kehtima.

Uudiskirja töötlejatena kasutame sõltumatuid IT-teenuse pakkujaid.

2.1.6 Kliendikonto

Saate luua meie juures isikliku kliendikonto. Kliendikonto salasõnaga kaitstud osas saate mugavalt hallata oma broneeringuid ja salvestada andmeid tulevaste reiside jaoks.

Kliendikonto loomiseks kogutakse järgmist kohustuslikku teavet:

 • e-posti aadress
 • ees- ja perekonnanimi
 • salasõna (enda valitud)

Kasutame neid andmeid teie kliendikonto haldamiseks ja arvete koostamiseks.

Võite lisada kliendikontole oma mobiilinumbri, et saaksime teavitada viivitustest või muutustest reisikavas (valikuline).

Soovi korral võite salvestada oma kliendikontole järgmisi lisaandmeid (valikuline):

 • ametinimetus
 • sünnikuupäev
 • aadress (postiindeks, linn ja riik)
 • maksemeetodid

Neid andmeid kasutatakse teie kliendikonto haldamisel ja arvete esitamiseks (punkt 2.1.4) ning, kui olete registreeritud, uudiskirjade edastamiseks (punkt 2.1.5).

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktid a, b või f.

Nõusoleku korral on nn püsiküpsised salvestatud teie seadmesse „sisselogituks jäämise funktsiooniga”. Sel puhul te ei pea edasiste veebilehe külastuste korral uuesti sisse logima. Selliste küpsiste salvestamise deaktiveerimise korral ei ole funktsioon saadaval.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Saate kliendikontot ajakohastada või selle (ja järelikult ka oma salvestatud isikuandmed) igal ajal oma isiklikult kliendikontolt kustutada.

2.1.7 Küpsiste, pluginate ja muude teenuste kasutamine

Meie veebilehe külastamisel salvestatakse teie lõppseadmes andmeid küpsise (väike tekstifail) kujul. See sisaldab andmeid selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate (identifitseerimistunnus, külastuse kuupäev jms). Küpsiste abil muudame erinevate teenusefunktsioonide (nt varasemate külastuste tuvastamine) abil meie veebisaidi kasutamise teile lihtsamaks ning suudame seega paremini kohandada saidi teie vajadustele vastavaks.

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huviks on pakkuda Teile meie veebisaitide teatud funktsioone, neid täiustada ning tagada meie veebisaitide turvalisus ja terviklikkus.

Saate keelata küpsiste salvestamise ja kustutada juba olemasolevaid küpsiseid, muutes vastavalt oma brauseri seadeid. Enamikul brauseritest on abifunktsioon, mis aitab teil brauserit seadistada. Kui te aga küpsiseid salvestada ei luba, võib see kahjustada internetipakkimuse teenusefunktsioone. Seepärast soovitame jätta küpsiste funktsiooni sisselülitatuks.

Põhjalik teave selle kohta, kuidas seda erinevates brauserites teha, on avaldatud veebisaitidel youronlinechoices, Network Advertising Initiative ja/või Digital Advertising Alliance. Sealt leiate ka teabe selle kohta, kuidas oma arvutist küpsiseid kustutada, ning üldist teavet küpsiste kohta. Kasutame eri tüüpi küpsiseid.

Ajutised küpsised, mida nimetatakse ka seansiküpsisteks, kustutatakse pärast seda, kui meie veebisaidilt lahkute ja brauseri sulgete. Nendes küpsistes hoitakse nt teavet eelistatud keele või tellimuse sisu kohta.

Püsi- ehk alalised küpsised jäävad seadmesse salvestatuks pärast brauseri sulgemist. See võimaldab salvestada nt sisselogimise olekut või sisestatud otsingutermineid. Muu hulgas kasutame selliseid küpsiseid levimuse mõõtmiseks või turunduse eesmärkidel. Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast kindlaksmääratud ajavahemikku, mis võib sõltuvalt küpsisest erineda. Neid küpsiseid saate aga kustutada igal ajal brauseri turvaseadetest.

Lisaks „esimese isiku küpsistele” (need paigaldab vastutav töötleja andmete töötlemise eesmärgil) kasutatakse ka teiste pakkujate „kolmanda isiku küpsiseid”.

Osana nõusolekuhaldusest (nõusoleku bänner) anname teile võimaluse otsustada küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise vahel. Üksikasjaliku ülevaate kasutatavate teenuste kohta ja juurdepääsu oma nõusolekuseadetele (sh nõusoleku tagasivõtmise valikud) leiate siit.

2.1.8 Veebisaidi/rakenduse masinõpe ja dünaamiline kohandamine

Kasutame masinõpet oma protsesside optimeerimiseks ja automatiseerimiseks. See hõlmab süsteemi otsustusloogika õpetamist, mis põhineb kasutusjuhtudel, see tähendab, et süsteem saab õppida minevikust ja kasutada algoritme statistiliste mudelite arendamiseks, mida saab tulevikus sarnaste ülesannete jaoks rakendada.

Näiteks kasutame masinõpet turvalises ja räsitud mudelis, et luua teile kiiresti ja hõlpsalt kohandatud reisipakkumisi. Selleks kasutame raamandmeid, eelkõige kasutajatunnust, vastavat reisi- ja otsinguajalugu ning IP-aadressi. 

Lisaks kasutame andmeid oma veebisaidi ja rakenduse automaatseks kohandamiseks, et pakkuda teile parimat võimalikku kogemust. Näiteks saame kasutada teie ostuajalugu, et pakkuda teile lisateenuseid (nt istekoha reserveerimine, lisapagas jms) või aidata teid kasutaja teekonnal (nt kui teil on lähitulevikus eelseisev reis, võime suunata teid bussi reaalajas jälgimisele).

Selleks kasutame lisaks eespool loetletud raamandmetele ka klienditeenindusest saadud ostuajalugu ja teie suhtlust Flixiga. Andmed on soolatud ja räsitud, et pakkuda täiendavat kaitsekihti.

Zugineme sellel töötlemisel meie õigustatud huvile vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f, kuna meil on majanduslik huvi pakkuda teile kõige meeldivamat kasutuskogemust. Saate sellest kasu ka siis, kui saate reisipakkumise, mis on kohandatud teie vajadustele, mitte tavasoovitusele, või suuname teid ümber teenustele, mis võiksid olla kasulikud teie plaanimis-, reisi- ja reisijärgsele kogemusele.

Kui soovite esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise suhtes masinõppe või veebisaidi/rakenduse dünaamilise kohandamise eesmärgil, võite seda teha igal ajal kooskõlas õigusnormidega, saates oma vastuväite e-posti aadressile data.protection@flixbus.com. Juhime tähelepanu sellele, et saate siis ainult standardteenuseid.

2.1.9 Pettuste ennetamine

Broneeringupettuste vältimiseks töötleme tellimusega seotud isikuandmeid (nt IP-aadress, nimi, e-posti aadress).

Seda on seadusega lubatud vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Meie õigustatud huvi on vältida pettuse ohvriks langemist ja rahalise kahju kannatamist.

Üksikjuhtudel võib süsteem pärast broneeringu tegemist otsustada automaatselt selle tühistada. Selle loogika põhineb sisemistel algoritmidel, mis analüüsivad asjaomaseid andmepunkte, et võrrelda kui palju sarnaneb tulemus erinevate pettusemustritega, või võrdleb andmepunkte pettusemustrite tüüpiliste piiride ja väärtustega, et tuvastada niimoodi broneeringupettused. Kui soovite selle otsuse vaidlustada, teatage oma seisukoht vastutavale töötlejale või paluge sekkuda vastutava töötleja töötajal, võttes selleks ühendust aadressil data.protection@flixbus.com.

2.2 Klienditeenus

Kui pöördute meie klienditeeninduse poole, kogume teie omal initsiatiivil esitatud isikuandmeid. Näiteks võite saata andmeid e-posti, telefoni või kirja teel. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult teiega ühenduse võtmiseks või eesmärgil, milleks te neid andmeid esitasite, nt päringute töötlemine, tehniline või kliendihaldus.

Need andmed (sh teabevahetus, nt e-posti aadress, telefoninumber) on esitatud vabatahtlikult. Kasutame andmeid probleemi lahendamiseks, vajadusel õiguslike kohustuste täitmise tagamiseks ja halduseesmärkidel.

Õiguslik alus – artikli 6 lõike 1 punktid b, c või f.

Telefonipäringu korral töödeldakse parema toe ja töötlemise nimel teie andmeid ka telefonirakenduste ja osaliselt hääldialoogi süsteemi kaudu.

Klienditeenuses kasutame töötlejatena sõltumatuid klienditeenuse pakkujaid.

2.3 Sotsiaalmeediakanalite kasutamine

Kasutame sotsiaalmeediat (käesolevaga: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). Sel määral, mil meil on kontroll teie andmete töötlemise üle, tagame kohaldatavate andmekaitse eeskirjade järgimise.

Lisaks meile vastutavad IKPMi jt andmekaitse eeskirjade järgimise eest järgmised ettevõtted:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Iirimaa)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Iirimaa)

Sooviksime juhtida teie tähelepanu asjaolule, et teie andmeid võidakse töödelda väljaspool Euroopa Liitu.

Õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks põhineb IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktil f. Meie õigustatud huviks on tõhus teavitus- ja teabevahetustegevus.

Lisateavet andmekaitseseaduste kohta, mis on seotud sotsiaalkanalite kasutamisega meie ettevõtte poolt, leiate siit:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4    Speakout@Flix aruanne (vihjeandmisportaal)

Kui võtate meiega ühendust vihjeandmisportaali „Speakout@Flix” kaudu, kogume teie poolt esitatud isikuandmeid (nt nimi ja meiliaadress). Te võite esitada aruande veebiportaali kaudu või telefoni teel.  
Teie isikuandmeid kasutatakse ainult teie aruande töötlemiseks ja võimalikeks ettevõttesisesteks uurimisteks pärast teie aruande esitamist.

Õiguslik alus – isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

Teie andmed esitatakse vabatahtlikult ja te saate kõik teated anonüümselt esitada. 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c kohaselt oleme juriidiliselt kohustatud edastama teie andmed ametiasutustele, kui seda nõutakse. 

Meie veebiportaal kasutab töötlejana välist teenusepakkujat (Convercent, Inc.).