Bussireisijate õigused

Sellelt lehelt leiate kogu teabe oma ametlike õiguste kohta bussireisijana. Meile on kõige tähtsam klientide heaolu. Kui Teie reisi ajal esineb puudusi, võtke meiega julgesti ühendust. Pöörduge meie klienditeenindajate poole. Me püüame alati leida oma reisijate probleemidele parima lahenduse ja tulla neile vastu, minnes kaugemale reisijaõigustest.

Meiega saate ühendust võtta kontaktvormi kaudu.

A.
Määrusega (EÜ) nr 181/2011 sätestatud reisijate õigused

Õigus mittediskrimineerivatele lepingutingimustele

Ühtegi isikut, kes ostab bussiga reisijateveo teenuse kasutamiseks pileti, ei tohi diskrimineerida otseselt või kaudselt tema kodakondsuse või vedaja või piletimüüja asutamiskoha alusel Euroopa Liidus.
Pikamaaveo puhul väljastab vedaja reisijale pileti (võimaluse korral elektrooniliselt), välja arvatud juhul, kui õiguse veoteenust kasutada annab mõni muu dokument.

Õigus saada teavet

Kõikidel bussiliinil reisijatel on õigus saada piisavat teavet kogu reisi jooksul. See hõlmab õigust saada teavet reisijate õiguste kohta ja riiklike täitevasutuste kontaktandmete kohta.
Puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele esitatakse asjaomane üldine teave ja veotingimused neile kättesaadaval viisil, näiteks suures kirjas, lihtsas keeles, rahvusvahelises pimedate kirjas, audiolintidel.
Pikamaareisi tühistamise või hilinemise korral peab vedaja või bussijaama käitaja teavitama bussijaamast väljuvaid sõitjaid olukorrast võimalikult kiiresti ja igal juhul hiljemalt 30 minutit pärast reisi sõiduplaanijärgset väljumist ning eeldatavast väljumisajast niipea, kui see on teada. Kui reisija jääb tühistamise või hilinemise tõttu ühendusveoteenusest maha, teeb bussijaama käitaja mõistlikke jõupingutusi, et teavitada sõitjaid muudest ühendusreisidest. Kui see on teostatav, edastab vedaja selle teabe elektrooniliselt, kui sõitja on seda soovinud ja esitanud vedajale vajalikud kontaktandmed.

Õigus hüvitisele ja abile õnnetuse korral

Pikamaaliinidel reisijatel on õigus hüvitisele bussiveoteenuse kasutamisel toimunud õnnetuse käigus saabunud surma või tekkinud vigastuse ja samuti pagasi kaotsimineku või kahjustamise korral. Hüvitist makstakse ja hüvitise summa arvutatakse kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt; määruses on sätestatud ainult teatavad miinimumsummad. Hüvitist ei maksta automaatselt, vaid see tuleb vajaduse korral riigisisese kohtu kaudu sisse nõuda.
Pikamaaliiniteenuse kasutamisel toimunud õnnetuse korral osutab vedaja mõistlikku ja proportsionaalset abi sõitjate koheste praktiliste vajaduste tõttu pärast õnnetust. Selline abi hõlmab vajaduse korral majutust, toitu, rõivaid, transporti ja esmaabi osutamist.

Õigus jätkata reisi, muuta marsruuti või saada piletihinna eest hüvitist reisi tühistamise või suure hilinemise korral

Ülebroneerimise korral või kui vedajal on mõistlikult alust arvata, et liinivedu* tühistatakse või selle bussijaamast väljumine hilineb üle 120 minuti, on pikamaareisijatel õigus valida, kas jätkata reisi või muuta marsruuti lõppsihtkohta jõudmiseks esimesel võimalusel lisakuludeta ja võrreldavatel tingimustel või saada piletihinna eest täielikku hüvitist ja vajaduse korral esimesel võimalusel tasuta tagasireisiteenust veolepingus nimetatud esimesse väljumiskohta.
Reisijad saavad neid võimalusi kasutada ka siis, kui liinivedu tühistatakse või selle bussijaamast väljumine hilineb üle 120 minuti.
Kui vedaja ei paku sellisesse olukorda sattunud reisijale nimetatud valikut – pileti hinna hüvitamist või marsruudi muutmist, on reisijal õigus saada hüvitist kuni 50% ulatuses pileti hinnast.
Hüvitise või pileti hinna hüvitamise nõudmine ei välista reisija õigust esitada kooskõlas riigisisese õigusega kohtusse hagi liiniveo tühistamise või hilinemisega tekitatud ebamugavuste hüvitamiseks.
Kui buss muutub reisi ajal sõidukõlbmatuks, saadab vedaja sõidukõlbmatu sõiduki juurde teise sõiduki, et vedada reisijad sobiva ootamiskohani või bussijaama, kust on võimalik reisi jätkata.

Õigus abile reisi tühistamise või hilinemise korral

Kui reisi kestus on üle kolme tunni ja see tühistatakse või kui bussijaamast väljumine hilineb üle 90 minuti, on reisijatel õigus saada piisavat abi. See hõlmab suupisteid, einet või karastusjooke või vajaduse korral majutust. (Iga sõitja puhul võib vedaja piirata majutuse kogukulu 80 euroni öö kohta ja kõige rohkem kaheks ööks. Vedaja ei ole kohustatud majutuskulusid hüvitama, kui reisi tühistamise või hilinemise põhjuseks on halvad ilmastikuolud või raske loodusõnnetus.)

Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute õigused**

Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel on üldised bussireisijate õigused ja järgmised õigused, et nad saaksid kasutada samu reisivõimalusi nagu teised kodanikud.

a) Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute õigus teenustele lisatasuta

Vedajad, reisibürood ja -korraldajad ei tohi nõuda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutelt broneeringu ja pileti eest lisatasu.
Samuti ei tohi nad puuet või piiratud liikumisvõimet põhjenduseks tuues keelduda broneeringu vastuvõtmisest või pileti väljastamisest või isikut sõidukist välja tõsta. Kohaldatavate reisijate ohutust käsitlevate õigusnormide või pädevate asutuste kehtestatud tervise- ja ohutusnõuete kohaselt on erandid lubatud ainult juhul, kui sõiduki konstruktsiooni või taristu tõttu on puudega või piiratud liikumisvõimega isiku vedamine ohutul ja praktikas teostataval viisil võimatu.
Kui pikamaareisi vedaja, reisibüroo või -korraldaja keeldub eelnimetatud põhjustel broneeringut tegemast, piletit väljastamast või reisijat sõidukisse lubamast, teatab ta keeldumise põhjustest viivitamata (ja reisija taotlusel kirjalikult) reisijale. Peale selle teavitab ta broneeringu vastuvõtmisest või pileti väljastamisest keeldumise korral asjaomast isikut vedaja osutatavast alternatiivsest transpordivõimalusest. Kui põhjusi, miks reisijale keelduti broneeringu tegemisest või teda ei lubatud bussi, ei ole võimalik heastada, näiteks vajalikku abi osutava isiku tagamisega, on reisijal õigus nõuda, et teda saatev isik reisib tasuta.
Kui puudega või piiratud liikumisvõimega isikut, kellel on pilet või broneering ning kes on vedajat nõuetekohaselt teavitanud abi vajadusest, keeldutakse ikkagi pikamaaliinil vedamast, võib see isik valida piletihinna hüvitamise ja edasi reisimise vahel (tingimusel, et need teenused on olemas).
Vedajad ja bussijaamade käitajad kehtestavad mittediskrimineerivaid tingimusi transpordile juurdepääsuks puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele. Nad avaldavad need tingimused ja teevad need taotlusel reisijatele füüsiliselt kättesaadavaks.

b) Õigus eriabile

Pikamaavedajad ja bussijaamade käitajad peavad oma pädevuse piires abistama puudega ja piiratud liikumisvõimega isikuid.
Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikud peavad teatama vedajale eriabi vajadusest vähemalt 36 tundi ette ja saabuma bussijaama määratud kohta kokkulepitud ajaks enne bussi väljumist (vähemalt 60 minutit varem).

c) Õigus saada hüvitist kaotatud või kahjustatud liikumisabivahendite eest

Kui liikumisabivahend (ratastool või muu abivahend) kaob või saab kahjustusi vedaja või bussijaama käitaja süül, tuleb maksta hüvitist, mis on võrdne asjaomase abivahendi asendamise või parandamise maksumusega.
Vajaduse korral võetakse kõik abinõud kaotatud või kahjustatud liikumisabivahendi ajutiseks asendamiseks.
 

B. 
Rongireisijate õigusi käsitlev määrus (EÜ) nr 2021/782

Rongipiletit ostes ei tohi teilt võtta kõrgemat tasu Teie kodakondsuse või pileti ostmise koha tõttu. Teie õigused rongireisijana kehtivad kõikide ELi rongireiside ja teenuste puhul.
Euroopa riigid võivad otsustada, kas need õigused kehtivad ka riigisiseste rongide (linna- või linnalähiliinide ja piirkondlike liinide jne) ja rahvusvaheliste rongide kohta, mis alustavad reisi või lõpetavad reisi ELis.

Tühistamine või hilinemine

Kui Teie rong tühistatakse või see hilineb, on Teil alati õigus saada piisavat teavet selle kohta, mis juhtub ootamise ajal.

Kui Teile öeldakse, et saabute lõppsihtkohta vähemalt 1-tunnisehilinemisega, on Teil õigus:

 • tühistada oma reisiplaanid ja nõuda pileti maksumuse kohest hüvitamist (vahel terve pileti maksumuse ja vahel ainult toimumata jäänud reisiosa eest).
  Samuti on Teil õigus tagasisõidu teenusele algsesse lähtekohta, kui hilinemise tõttu ei täitu reisi eesmärk, või
 • transpordile lõppsihtkohta esimesel võimalusel (või Teie valitud hilisemal kuupäeval). See hõlmab alternatiivset transporti, kui rong on seiskunud ja teenus peatatud;
 • einele ja karastusjookidele (proportsionaalselt ooteajaga);
 • majutusele, kui olete sunnitud ööbima.

Kui otsustate reisi jätkata esialgse kava kohaselt või nõustute alternatiivse transpordiga sihtkohta, võib Teil olla õigus järgmisele hüvitisele :

 • 25% piletihinnast, kui rong hilineb 1-2 tundi;
 • 50% piletihinnast, kui rong hilineb üle 2 tunni.

Hüvitist ei maksta, kui:

 • Teid teavitati hilinemisest enne pileti ostmist.

Kompensatsiooni makstakse juhul kui summa on peale teenustasude mahaarvestamist suurem kui 4 EUR.

Kui Teie õigusi ei austata, saate esitada kaebuse raudtee-ettevõtjale, kes peab vastama 1 kuu jooksul.

Kui Te ei ole vastusega rahul, võite pöörduda oma riigi täitevasutuse poole \[111 KB].

Kadunud või kahjustatud registreeritud pagas

Kui Teie registreeritud pagas reisi jooksul kaob või saab kahjustusi, on Teil õigus hüvitisele, välja arvatud juhul, kui pagas ei olnud nõuetekohaselt pakitud, ei sobinud transpordiks või oli laadilt eriline.

Hüvitise summad

 • Kuni 1300 eurot registreeritud pagasi ühiku kohta, kui suudate tõendada selle sisu väärtust.
 • 330 eurot ühiku kohta, kui Te ei suuda väärtust tõendada.

Kui reisija rongiõnnetuses hukkub või saab vigastada, on tal (või tema ülalpeetavatel) õigus hüvitisele kadunud või kahjustatud käsipagasi (registreeritud või mitte) eest kuni 1500 euro suuruses summas.

Vigastused ja surm

Kui reisija saab rongiõnnetuses vigastada või hukkub, on tal (või tema ülalpeetavatel) õigus hüvitisele, mis makstakse 15 päeva jooksul õnnetuse toimumisest, oma (või tema ülalpeetavate) esmavajaduste katteks.
Surma korral on hüvitise summa vähemalt 21 000 eurot isiku kohta.
 

C.
Õigus esitada vedajale või riiklikule täitevasutusele kaebus

Vedaja teatab reisijale ühe kuu jooksul kaebuse saamisest, kas tema kaebus rahuldatakse, jäetakse rahuldamata või on veel menetluses. Lõplik vastus tuleb saata kolme kuu jooksul kaebuse saamisest.
Need tähtajad ei kehti õnnetuse tõttu toimunud surmajuhtumite või saadud vigastuste ja kadunud või kahjustatud pagasi hüvitamise korral.

Reisijate õiguste jõustamine

Iga liikmesriik määrab organi või organid, kes vastutavad määruses sätestatud reisijate õiguste jõustamise eest.
Riiklik täitevasutus vastutab määruse jõustamise eest seoses bussiliinivedudega liikmesriigi territooriumil ja kolmandatest riikidest liikmesriigi territooriumile.
Iga reisija võib esitada asjaomasele riiklikule täitevasutusele kaebuse määruse väidetava rikkumise kohta. Liikmesriik võib otsustada, et reisija peab esmalt esitama vedajale kaebuse; sellisel juhul tegutseb riiklik täitevasutus edasikaebusi käsitleva asutusena kaebuste korral, millele ei ole leitud lahendust.


Bussireisijate kaebuste lahendamise asutus


Rongireisijate kaebuste lahendamise asutus


Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 524/2013 (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta) artikli 14 lõikega 2 juhitakse tähelepanu internetipõhistest lepingutest tulenevate tarbijavaidluste lahendamise platvormile, mida haldab Euroopa Komisjon.

See on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/odr.


* See ei kehti reisijate kohta, kellel on määramata reisikuupäevadega pilet, tingimusel et väljumisaeg ei ole kindlaks määratud, välja arvatud hooajapiletiga reisijad.
** Liikmesriigid võivad vabastada riigisisesed liiniveoteenused puudega ja piiratud liikumisvõimega isikuid käsitlevate sätete kohaldamisest, tingimusel et nad tagavad, et nende isikute kaitse vastab nende riigisisestes õigusaktides sätestatule.

Allikas:  Euroopa Komisjon