Rakenduse privaatsuspõhimõtted

Käesolevates privaatsuspõhimõtetes (edaspidi „privaatsuspõhimõtted”) selgitavad seda, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse ning millised eraelu puutumatusega seotud õigused teil on, kui kasutate FlixBusi rakendust FlixBus: Bussireisid üle Euroopa (edaspidi „rakendus”).

Õigusalast lisateavet leiate siit:

Broneerimistingimused
Veotingimused

1.    Vastutava töötleja nimi ja aadress

Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks (IKÜMi artikli 4 lõike 7 mõistes) on:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-post: service@flixbus.de 
Lisateavet meie ettevõtte kohta leiate õigusteatisest

2.    Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed

Meie ettevõtte andmekaitsespetsialist on kättesaadav igal ajal, et vastata kõigile teie küsimustele ja olla isikuandmete kaitsega seotud kontaktisikuks:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-post: data.protection@flixbus.com
FlixBusi käsitlevate üldiste küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil service@flixbus.de.

3.    Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks 

Isikuandmete töötlemine on lubatud juhul, kui järgitakse vähemalt ühte allpool esitatud õiguslikku alust:

 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt a: andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnenud meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt c: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (nt asjakohane säilituskohustus);
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt d: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitseks.
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt e: isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.
 • IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitseks, v.a juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti vastanduvad huvid või õigused (eriti juhul, kui andmesubjekt on laps). 

Meiepoolse isikuandmete töötlemise puhul täpsustame õigusliku aluse punktis 12. Töötlemine võib põhineda enam kui ühel õiguslikul alusel.

4.    Vastuvõtjate kategooriad

Teatud tingimustel edastame teie isikuandmeid oma tütarettevõtetele või edastatakse isikuandmeid meie tütarettevõtetelt meile (lubatud ulatuses).

Nagu iga suurettevõte, kasutame ka meie sise- ja välismaiseid teenuse pakkujaid, kes haldavad meie äritehinguid ning teevad koostööd partnerettevõtetega kodus ja välismaal. See hõlmab näiteks:

 • veoettevõtteid (leiate infoülevaate meie veoettevõtetest siin)
 • (IT) teenusepakkujaid
 • finantsasutusi ja makseteenuse pakkujaid
 • müügipartnereid
 • klienditeeninduse pakkujaid (sise-/välisteenus)
 • töökodade operaatoreid
 • turvafirmasid
 • (reisi) kindlustajaid
 • teisi meie äritegevusega seotud partnereid (nt audiitorid, pangad, kindlustusfirmad, advokaadid, järelevalveasutused, teised ettevõtte ülevõtmisega seotud isikud)

Teenusepakkujad ja partnerettevõtted peavad tagama selle, et nad kasutavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks õiguslikel alustel põhineva andmetöötluse ning andmesubjektide õiguste kaitse.

Edastame asjakohase kohustuse/volituse alusel isikuandmeid avalikele asutustele ja institutsioonidele (nt politsei, riigiprokuratuur, järelevalveasutused).

Meiepoolse töötlemise puhul täpsustame andmete vastuvõtjate kategooriad punktis 12.

5.    Nõuded isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse

Ärisuhte käigus võidakse teie isikuandmeid jagada või avaldada kolmandatele isikutele, kes võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP-d), nt kolmandatele riikidele. 

Niivõrd kui see on vajalik, teavitame teid isikuandmete kolmandatesse riikidesse edastamise üksikasjadest seoses nende meiepoolse töötlemisega. 

Euroopa Komisjon kinnitab, et mõned kolmandad riigid tagavad EMP standardile vastava andmekaitse lähtuvalt nn kaitse piisavuse otsustest (võite alla laadida nende riikide nimekirja ja koopia kaitse piisavuse otsustest aadressil http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Ent kolmandates riikides, kuhu isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi õiguslike sätete puudumise tõttu olla ühtlasel kõrgel tasemel andmekaitse. Sellisel juhul kinnitame, et piisav andmekaitse on tagatud. 

See on võimalik näiteks siduvate ettevõtluseeskirjade (edaspidi „siduvad ettevõtluseeskirjad”), Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse lepingu tüüptingimuste, sertifikaatide ja tunnustatud toimimisjuhendite abil.

Niivõrd kui see on vajalik teie broneeringu ja sellega seotud veoteenuste osutamiseks ja töötlemiseks, on selleks vajalike isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele lubatud vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile b.

Lisateabe saamiseks sel teemal pöörduge palun meie andmekaitsespetsialisti poole.

6.    Säilitamise periood ja isikuandmete kustutamine

Kogutud isikuandmete säilitamise periood sõltub andmetöötluse eesmärgist. Andmeid säilitatakse nii kaua, kui see on kavandatud eesmärgi saavutamiseks vajalik. 

Meiepoolse andmete töötlemise korral täpsustame andmete säilitamise perioodi. Kui andmete säilitamisperiood ei ole allpool konkreetselt määratletud, kustutatakse või blokeeritakse teie isikuandmed niipea, kui andmete säilitamise eesmärk või õiguslik alus enam ei kehti. 

Ent andmeid võidakse säilitada kauem kui täpsustatud aeg (vahetu) kohtuvaidluse tõttu teiega või kui algatatakse muu kohtumenetlus või kui säilitamine on kehtestatud muude seadusesätetega, mis kohalduvad meile kui vastutavale töötlejale. Kui seadusega ettenähtud andmete säilitamisperiood lõppeb, siis isikuandmed blokeeritakse või kustutatakse, v.a juhul, kui meilt nõutakse andmete pikemaajalist säilitamist ning selleks on õiguslik alus

7.    Automaatne otsuste tegemine (sh profiilianalüüs)

Me ei kavatse kasutada teilt kogutud isikuandmeid mis tahes protsesside jaoks, mis hõlmavad automatiseeritud otsuste tegemist (sh profiilianalüüsi). Kui soovime neid toiminguid teha, teavitame teid sellest eraldi kooskõlas seadusesätetega.

8.    Isikuandmete esitamise kohustus puudub

Põhimõtteliselt ei sea me meiega lepingu sõlmimise tingimuseks isikuandmete eelnevat esitamist teie poolt. Põhimõtteliselt ei ole isikuandmete esitamine seotud lepingu- või seadusjärgse kohustusega. Ent kui te ei esita selleks vajalikke andmeid, võime teatud pakkumisi edastada ainult piiratud ulatuses või ei saa neid üldse edastada. 

9.    Seadusest tulenev kohustus edastada teatud isikuandmeid

Teatavatel asjaoludel, seadusjärgse nõudmise või kohustuse korral, peame edastama andmeid kolmandatele isikutele, eelkõige avaliku sektori asutustele.

10.    Andmete turvalisus

Teie andmete kogumisel kasutame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või tahtliku manipuleerimise, osalise või täieliku kaotsimineku või hävimise eest või volitamata kolmandate isikute ligipääsu eest, võttes arvesse uusimaid tehnoloogilisi arenguid ja rakenduskulusid, andmete töötlemise laadi, ulatust, sisu, samuti võimalikke andmete rikkumisega seotud riske (sh sellise juhtumi tõenäosus ja mõju). Täiustame pidevalt turvameetmeid, võttes arvesse tehnoloogilisi arenguid.

Soovi korral pöörduge meie poole asjakohase lisateabe saamiseks. Palun pöörduge selleks meie andmekaitsespetsialisti või infoturbe juhi poole.

Tema kontaktandmed:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-post: it-security@flixbus.com

11.    Teie õigused

Andmesubjektina võite igal ajal kasutada oma isikuandmetega seotud õigusi. Võite pöörduda meie poole, kasutades punktis 1 esitatud kontaktandmeid. Andmesubjektidel on IKÜMi alusel järgmised õigused:

Õigus saada teavet
IKÜMi artikli 15 alusel võite nõuda teavet oma isikuandmete töötlemise kohta meie poolt. Oma teabenõudes peaksite selgitama oma muret, et lihtsustada vajalike andmete koostamist. Nõude korral edastame teile koopia töötlemisele kuuluvatest andmetest. Arvestage palun, et teatud asjaoludel võib teie õigus saada teavet olla seaduses sätestatu alusel piiratud.

Õigus andmete parandamisele
Kui teiega seotud teave ei ole (enam) õige, võite nõuda IKÜMi artikli 16 alusel selle parandamist. Võite nõuda mittetäielike andmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele
Võite IKÜMi artikli 17 alusel nõuda oma isikuandmete kustutamist. Teie õigus andmete kustutamisele sõltub muu hulgas sellest, kas meil on veel vaja teiega seotud andmeid oma seadusjärgsete ülesannete täitmiseks.

Õigus andmete töötlemise piiramisele
IKÜMi artikli 18 alusel on teil õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist.

Andmete ülekandmise õigus
IKÜMi artikli 20 alusel on teil õigus saada teie poolt esitatud andmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või õigus nõuda nende edastamist teisele vastutavale töötlejale.

Õigus esitada vastuväiteid
IKÜMi artikli 21 lõike 1 alusel on teil õigus konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele. IKÜMi artikli 21 lõike 2 alusel võite esitada igal ajal edasise reklaami saamisega seoses vastuväiteid (otseturundusalased vastuväited).

Õigus esitada kaebus
Kui olete arvamusel, et me ei ole järginud teie isikuandmete töötlemisel andmekaitse-eeskirjade sätteid, võite esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitsega tegelevale järelevalveasutusele, nt järelevalveasutusele, kelle ees me kanname vastutust. 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Baieri liiduma andmekaitseinspektsioon], Promenade 18, 91522 Ansbach, Saksamaa

Õigus nõusolekut tagasi võtta
Võite oma andmete töötlemisega seotud nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta. See kehtib ka nõusolekuavalduste korral enne IKÜMi jõustumist, st enne 25. maid 2018.

12.    Rakenduse kasutamine

Rakenduse kaudu saate broneerida veoteenuseid ja neid hallata. Kogume, säilitame ja töötleme isikuandmeid, kui rakenduse installite ja seda kasutate.

12.1    Rakenduse pakkumine

Tehnilistel põhjustel on vajalik andmeside rakenduse ja meie serverisüsteemi vahel, et pakkuda teile kasutamiseks rakendust ning garanteerida rakenduse stabiilsus ja turvalisus. Sel otstarbel töödeldakse järgmisi isikuandmeid.
Juurdepääsuandmed, mis koosnevad järgmisest:

•    IP-aadress
•    taotluse kuupäev ja kellaaeg
•    ajavööndi erinevus  Maailmaajast (GMT)
•    taotluse sisu 
•    juurdepääsu staatus / HTTP staatuse kood
•    igal üksikjuhul edastatud andmete maht
•    taotluse päritolu veebisait
•    brauser
•    operatsioonisüsteem ja selle liides
•    rakenduse keel ja versioon
•    teie mobiilseadme nimi
•    mobiilseadme keel, piirkond ja versioon
•    reklaamiidentifikaator (valikuline)

Kasutame IT teenusepakkujaid, kellelt on tellitud andmetöötlus rakenduse hostimiseks ja juurdepääsuandmete statistiline analüüs.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi – võimaldada teile nõuetekohast juurdepääsu veebilehtedele.

12.2    Juurdepääsu andmine

Rakendus vajab juurdepääsu teie mobiilseadme mitmesugustele funktsioonidele ja liidestele. Selleks peate andma rakendusele teatud juurdepääsuõigused. Õiguste andmise süsteem oleneb teie seadme operatsioonisüsteemist. Näiteks saab üksikud õigused kombineerida mobiilseadmes õiguste kategooriatesse, kus saate anda korraga õiguse tervele kategooriale. 

Juhime tähelepanu sellele, et rakenduse teatud funktsioone ei saa kasutada ilma selleks vastavat (rakenduse küsitud) luba andmata.

12.2.1    Juurdepääsu andmine (kõik mobiilseadmed)

Rakendus vajab andmesideks serverisüsteemiga internetiühendust.
Taustateavituste vastuvõtt peab olema aktiveeritud, et hoida broneeringut puudutavat teavet ajakohasena.
Kui annate vastavad juurdepääsuõigused, töödeldakse teie asukohaandmeid taustal (valikuline), et pakkuda teile olulist transpordiga seotud teavet (saabumisajad, ümberistumise valikud jms) reisi ajal teie mobiilseadmes.

12.2.2    Asukohaandmed (kõik mobiilseadmed)

Rakendus võib teid teavitada, kui lähenete oma sihtkoha/ümberistumise peatusele. Selleks peab rakendus pääsema ligi teie seadme asukohaandmetele ja vajab teie nõusolekut. Selleks võite anda oma seadmes rakendusele loa seadme asukohaandmetele juurdepääsuks. Võite oma nõusoleku edaspidi igal ajal tagasi võtta, tühistades rakenduse asukohaandmetele juurdepääsu loa oma seadme sätetes.

Õiguslik alus – isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz) § 25 lõige 1.

12.2.3    Android

Kui kasutate Androidi operatsioonisüsteemiga mobiilseadet, saate anda juurdepääsu kalendrile, et lisada broneeringuid oma kalendrisse (valikuline).

12.2.4    Apple iOS

Kui kasutate Apple iOS-operatsioonisüsteemi, saate aktiveerida (tõuke)teavitused (valikuline). 

12.3    Kontaktvormid

Kontaktvormides edastatud andmeid töödeldakse (nt ametinimetus, perekonna- ja eesnimi, aadress, ettevõte, e-posti aadress ja andmete edastamise kellaaeg, päringu teema).

Kontaktvormis sisalduvaid andmeid töödeldakse päringu töötlemisel ning olenevalt teie päringu alusest ja teemast, kas IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud õiguslikul alusel, kui tegemist on lepinguga seotud päringuga, või muudel juhtudel IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktis f sätestatud õiguslikul alusel. Meie õigustatud huvi on töödelda kontaktpäringuid.

Kasutame tööde töötlemiseks klienditeenuse pakkujaid, kellelt on tellitud andmetöötlus, et vastata meie kontaktvormide kaudu edastatud päringutele.

Lisaks salvestame kontaktvormi andmed ja vastava IP-aadressi selleks, et täita meie kohustust esitada tõendeid, tagada seadusjärgse dokumentatsiooni nõuetekohasus, selgitada isikuandmete võimalikku väärkasutamist ning tagada meie süsteemide turvalisus. 

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktid c või f.

12.4    Veoteenuste broneerimine, osutamine ja töötlemine

Veoteenuste piletite broneerimisel kogume, salvestame ja töötleme järgmisi isikuandmete kategooriaid:

•    e-posti aadress
•    perekonnanimi ja eesnimed
•    arveldusaadress ja maksukohustuslase number (valikuline)
•    ühenduse andmed
•    makseandmed/-viis
•    sünnikuupäev 
•    telefoninumber
•    asjakohaste tingimustega nõusolek 
•    nõusolek uudiskirja saamiseks (valikuline)
•    istekohtade eelbroneerimise teave
•    pagasi üksikasjad
•    teie mobiilseadme keel 
•    broneerimiskanal (veeb või rakendus)
•    CO₂ annetus (valikuline)

Võite anda oma kontakttelefoninumbri, et teavitada teid viivitustest või muutustest reisikavas (valikuline).

Neid andmeid töödeldakse broneerimise, veoteenuste, klienditeenuse pakkumise, samuti seadusjärgsete kohustuste täitmise korral. 

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktid b, c.

Lisaks kasutame teatud andmeid toote soovitamise eesmärgil (vt punkt 12.5), uudiskirja edastamiseks (vt punkt 12.6) ja kliendi konto jaoks (vt punkt 12.7).

Lisaks kogutakse piletite broneerimisel rahvusvaheliste veoteenuste jaoks isikuandmeid järgmistes kategooriates, sõltuvalt väljumise ja saabumise asukohast:

•    soolise kuuluvuse teave
•    kodakondsus
•    ID-kaart, pass, sünnitunnistus või ID-number
•    teave, mis käsitleb COVID-19 (koroonaviiruse) pandeemia leviku tõkestamise meetmeid (vt vastavat lisateavet aadressil https://www.flixbus.ee/privaatsuspohimotted-covid-19)

Neid isikuandmeid töödeldakse veoteenuste broneerimise, osutamise ja töötlemise eesmärkidel ning samuti selleks, et täita väljumis- ja saabumisriigi õigusaktidest tulenevad kohustused. 

Edastame ülalmainitud andmeid vastava kohustuse/volituse alusel veoteenuse pakkujale või pakkujatele ning avaliku sektori asutustele.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b või c.

Vajalikud makseandmed edastatakse makseteenuse pakkujale teie algatatud maksetehingute turvaliseks töötlemiseks.

Meie makseteenuste pakkujad on järgmised:

Makseteenuste pakkujadMakseviisid
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holland
Privaatsuspõhimõtted:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Krediitkaart
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. Nr: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Privaatsuspõhimõtted:
https://payu.in/privacy-policy
Krediitkaart
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berliin, Saksamaa
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Otsekorraldus
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Privaatsuspõhimõtted:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Privaatsuspõhimõtted:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b või f.

12.5    Tootealane soovitus

Lubatud ulatuses võime kasutada broneeringu või veoteenusega seoses edastatud e-posti aadressi teile tavapakkumise saatmiseks e-posti teel meie tootevalikust, mis sarnaneb juba ostetud tootega.

Tootesoovituste edastamisel kasutame töötlejatena ettevõtteväliseid klienditeenuse pakkujaid.

Saate tootetellimusi olenemata sellest, kas tellisite uudiskirja või andsite nõusoleku reklaamteate e-posti teel saamiseks. Sooviksime edastada sel viisil teavet meie toodete kohta, millest võite oma hiljutiste meil tehtud ostude tõttu huvitatud olla.

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f; meie õigustatud huvi alusel teavitame teid toodetest ja soovitame teatud tooteid. 

Võite esitada igal ajal vastuväite oma e-posti aadressi kasutamiseks sel eesmärgil, kasutades tootesoovituse tühistamise linki või saates sõnumi aadressile unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Uudiskiri

Kui te registreerute uudiskirja saamiseks meie registreerimislingi kaudu, küsime uudiskirja regulaarseks edastamiseks nõusolekut teie andmete töötlemiseks (e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, elukoht). 

Uudiskirja tellimisega seoses annate nõusoleku uudiskirja isikupärastamiseks vastavalt teie vajadustele ja huvidele.

Uudiskirja saamise registreerimiseks kasutatakse lingiga kinnituskirja. See tähendab, et pärast registreerimist saadame teie esitatud e-posti aadressil sõnumi ning palume kinnitada, kas soovite uudiskirja saada. Kui te ei kinnita registreerimist 24 tunni jooksul, siis teie andmed blokeeritakse ning kustutatakse automaatselt ühe kuu pärast.

Uudiskiri võib tutvustada kõiki vastutava töötleja poolt mainitud kaupu, teenuseid, tooteid, pakkumisi ja sooduskampaaniaid (punkt 1) ja/või vastutava töötlejaga seotud ettevõtteid või partnerettevõtteid. 

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt a.

Lisaks salvestame teie kasutatud IP-aadressid registreerimise ja kinnitamise ajal. Toimingu eesmärgiks on tõendada, et olete registreeritud ning vajadusel kontrollida teie isikuandmeid võimaliku väärkasutamise suhtes. Kui töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil, teeme seda õigustatud huvi alusel seadusjärgse dokumentatsiooni nõuetekohasuse tagamiseks. 

Õiguslik alus – IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f; meie õigusliku huvi aluseks on tõendada nõusoleku saamist.

Võite igal ajal tühistada e-posti aadressi kasutamise uudiskirja tühistamise lingil või saates sõnumi aadressile unsubscribe@flixbus.com. Eelnevalt teostatud andmetöötlustoimingud jäävad kehtima.

Uudiskirja töötlejatena kasutame sõltumatuid IT teenusepakkujaid.

12.7    Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Rakendus kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. 

Lisaks „esimese isiku küpsistele” (need paigaldab vastutav töötleja andmete töötlemise eesmärgil) kasutatakse ka teiste pakkujate „kolmanda isiku küpsiseid”. 

Osana nõusolekuhaldusest (nõusoleku bänner) anname teile võimaluse otsustada küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise vahel. 

Üksikasjaliku ülevaate kasutatavate teenuste kohta ja juurdepääsu oma nõusolekuseadetele (sh nõusoleku tagasivõtmise valikud) leiate rakenduse seadetest.

12.8    Pettuste ennetamine

Broneeringupettuste vältimiseks töötleme tellimusega seotud isikuandmeid (nt IP-aadress, nimi, e-posti aadress).

Seda on seadusega lubatud vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Meie õigustatud huvi on vältida pettuse ohvriks langemist ja rahalise kahju kannatamist.

Üksikjuhtudel võib süsteem pärast broneeringu tegemist otsustada automaatselt selle tühistada. Selle loogika põhineb sisemistel algoritmidel, mis analüüsivad asjaomaseid andmepunkte, et võrrelda kui palju sarnaneb tulemus erinevate pettusemustritega, või võrdleb andmepunkte pettusemustrite tüüpiliste piiride ja väärtustega, et tuvastada niimoodi broneeringupettused. Kui soovite selle otsuse vaidlustada, teatage oma seisukoht vastutavale töötlejale või paluge sekkuda vastutava töötleja töötajal, võttes selleks ühendust aadressil data.protection@flixbus.com.

12.9    Klienditeenindus

Kui pöördute meie klienditeeninduse poole, kogume teie omal initsiatiivil esitatud isikuandmeid. Näiteks võite saata andmeid e-posti, telefoni või kirja teel. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult teiega ühenduse võtmiseks või eesmärgil, milleks te neid andmeid esitasite, nt päringute töötlemine, tehniline või kliendihaldus.

Need andmed (sh teabevahetus, nt e-posti aadress, telefoninumber) on esitatud vabatahtlikult. Kasutame andmeid probleemi lahendamiseks, vajadusel õiguslike kohustuste täitmise tagamiseks ja halduseesmärkidel.

Õiguslik alus – artikli 6 lõike 1 punktid b, c või f.

Telefonipäringu korral töödeldakse parema toe ja töötlemise nimel teie andmeid ka telefonirakenduste ja osaliselt hääldialoogi süsteemi kaudu. 

Klienditeenuses kasutame töötlejatena sõltumatuid klienditeenuse pakkujaid.

12.10    Sotsiaalmeedia

Kasutame sotsiaalmeediat (käesolevaga: Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter). Sel määral, mil meil on kontroll teie andmete töötlemise üle, tagame kohaldatavate andmekaitse eeskirjade järgimise. 

Lisaks meile vastutavad IKÜMi jt andmekaitse eeskirjade järgimise eest järgmised ettevõtted:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Iirimaa)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa)

Sooviksime juhtida teie tähelepanu asjaolule, et teie andmeid võidakse töödelda väljaspool Euroopa Liitu.

Õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks põhineb IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktil f. Meie õigustatud huviks on tõhus teavitus- ja teabevahetustegevus.

Lisateavet eraelu puutumatuse õiguste kohta, mis on seotud sotsiaalmeedia kasutamisega meie ettevõtte poolt, leiate siit:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Versiooni kuupäev: 24. november 2023