Wi-Fi privaatsuspõhimõtted

Privaatsuspõhimõtted

Nagu nõutud EL-i määrusega 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus), kirjeldab järgmine teave seda, kuidas ja mis eesmärgil töötleb Flix Wi-Fi teenuse kasutajate („kasutajad“) isikuandmeid.

Kõik käesolevates privaatsuspõhimõtetes kasutatavad terminid, mis ei ole sõnaselgelt määratletud, on tähendusega, mis on neile omistatud isikuandmete kaitse üldmääruses.

1. Vastutava töötleja kontaktandmed

Vastutav töötleja on Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Saksamaa („Flix“ või „vastutav töötleja“).

2. Andmekaitseametniku kontaktandmed

Vastutav töötleja on määranud andmekaitseametniku. Andmekaitseametnik töötab Flix SE kontoris aadressil Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Saksamaa, ja temaga saab ühendust võtta järgmise e-posti aadressi kaudu:

data.protection@flixbus.com

3. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Vastutav töötleja töötleb 4. punktis nimetatud isikuandmete liike järgmistel eesmärkidel.

a) Selleks, et täita oma kohustusi, mis tulenevad kasutajatega sõlmitud lepingutest, või teatud lepingulisi kohustusi kasutajate ees või kasutajate erisoove, mis on esitatud enne lepingu lõppemist.

Sel eesmärgil andmete töötlemise õiguslik alus on see, et see on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks. See on seadusega lubatud vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b.

b) Selleks, et saadud andmed anonümiseerida ning kasutada neid seejärel teenuse ja reisimiskogemuse parandamiseks ning statistika koostamiseks.

Õiguslik alus töötlemiseks on vajadus kaitsta meie õigustatud huve. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huviks on pakkuda paremat teenust selle kasutajatele.

4. Töödeldavate isikuandmete liigid

Isikuandmed hõlmavad kõiki andmeid, mis viitavad konkreetsele või tuvastatavale füüsilisele isikule. Punktis 3 nimetatud töötlemise eesmärkidega seoses töödeldavate reisijate isikuandmed on järgmised:

a) kasutatava seadme MAC-aadress;

b) määratud ühenduse number;

c) IP-aadress, mille kaudu kasutatav seade internetiga ühendatakse;

d) ühenduse algus ja lõpp (kuupäev ja kellaaeg) ning vastav kasutuskestus;

e) kasutatud andmemaht, sealhulgas keskmine paketi suurus;

f) ühenduse loomise/lõpetamise tehnilised omadused;

g) kasutatavale pääsupunktile määratud ala nimi;

h) riistvara liik ja kasutatava seadme tootja;

i) kasutatava operatsioonisüsteemi identifitseerimisandmed;

j) kasutatava brauseri identifitseerimisandmed;

k) kasutatava brauseri keel ja ajavöönd.

Reisijatele on isikuandmete esitamine vabatahtlik. Reisijal puudub seaduslik või lepinguline kohustus esitada Flixile isikuandmeid. Flix võib siiski pakkuda teatud teenuseid ainult piiratud ulatuses või üldse mitte, kui reisija ei esita selleks vajalikke andmeid.

5. Vastuvõtjate kategooriad

a) Kontsernisisesed vastuvõtjad

Teatud tingimustel võime jagada teie isikuandmeid FlixBusi kontserni ettevõtetega sisejuhtimise eesmärgil, kui see on lubatud.

Lisateavet leiate ka privaatsuspõhimõtetest.

b) Kontsernivälised vastuvõtjad

Nagu iga suurettevõte, kasutame ka meie sise- ja välismaiseid teenuse pakkujaid, kes haldavad meie äritehinguid ning teevad koostööd partnerettevõtetega kodus ja välismaal.

Need on ennekõike (IT) teenusepakkujad, kes tegutsevad sõltumatute vastutavate töötlejatena.

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Göteborg, Rootsi

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, London, NW1 2DX, Ühendkuningriik

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Tallinn, 10416, Eesti

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Leedu

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Leedu

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Passengera s. r. o., The Blox, Evropska 2758/11, 160 00 Praha, Tšehhi Vabariik

https://www.passengera.com/gdpr/

Kui vastuvõtjad töötavad meie heaks volitatud töötlejatena, sõlmime nendega lepingu ja nad peavad andma kinnitused, et neil on olemas asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, millega tagada, et töötlemine vastab õiguslikele nõuetele ning andmesubjektide õigusi ei rikutaks.

Reisijate isikuandmed on kättesaadavad ainult vastutava töötleja või volitatud töötleja nimel tegutsevatele isikutele.

Samuti võime edastada asjakohase kohustuse/volituse alusel isikuandmeid avalikele asutustele ja institutsioonidele (nt politsei, prokuratuur, järelevalveasutused).

6. Andmete edastamine välismaale

Seoses punktis 3 osutatud töötlemisega võidakse isikuandmeid edastada kolmandasse riiki (eelkõige USA-sse). Kolmas riik on riik väljaspool Euroopa Liitu (EL) ja väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Sellisel juhul tagame sobivate meetmete võtmise abil, et vastuvõtja või tema riigi andmekaitse tase ei ole madalam kui EL-is/EMP-s kohaldatav kaitsetase.

Sobivad meetmed võivad olla näiteks:

kaitse piisavuse otsus Euroopa Komisjonilt;

standardsed andmekaitseklauslid (saadaval aadressil https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en);

täiendavad kaitsemeetmed (nt pseudonümiseerimine).

7. Andmete säilitamise kestus ja kustutamine

Reisijate isikuandmeid säilitatakse ainult senikaua, kuni see on vajalik punktis 4 nimetatud eesmärkide täitmiseks, mille jaoks andmeid kogutakse ja töödeldakse.

Igal juhul võib vastutav töötleja olla kohustatud ja/või õigustatud säilitama reisijate isikuandmeid tervikuna või osaliselt pikema aja jooksul – muu hulgas nt õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks vastava asjaomase aegumistähtaja jooksul.

8. Mõjutatud isikute õigused

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on reisijal mõjutatud isikuna järgmised õigused.

Õigus saada teavet

Reisija võib isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 alusel küsida teavet Flixi töödeldavate isikuandmete kohta. Reisija peaks teabenõudes selgitama oma muret, et vastutaval töötlejal oleks lihtsam vajalikud andmed kokku koguda. Vastutav töötleja võib küsida teavet reisija isiku tuvastamiseks tagamaks, et tal on õigus isikuandmetega tutvuda.

Nõudmisel esitab vastutav töötleja reisijale koopia töötlemisele kuuluvatest andmetest. Reisija ei pea maksma oma isikuandmetega tutvumise eest (ega muude õiguste kasutamiseks). Flix võib siiski nõuda mõistlikku tasu, kui taotlus on selgelt põhjendamatu, korduv või ülemäärane. Samuti võib Flix keelduda selliste taotluste täitmisest.

Õigus andmete parandamisele

Kui reisija andmed ei ole (või ei ole enam) täpsed, võib reisija nõuda nende parandamist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 16. Kui reisija andmed on puudulikud, võib reisija nõuda nende täitmist.

Õigus kustutamisele

Reisija võib nõuda oma isikuandmete kustutamist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 17. See õigus andmete kustutamisele sõltub muu hulgas sellest, kas vastutav töötleja vajab ikka veel reisijat puudutavaid andmeid oma juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Õigus andmete töötlemise piiramisele

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 nõuete kohaselt on reisijal õigus taotleda reisija andmete töötlemise piiramist.

Andmete ülekandmise õigus

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 20 on reisijal õigus saada andmeid, mis reisija on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, levinud ja masinloetaval kujul, või taotleda nende edastamist teisele vastutavale isikule.

Õigus esitada vastuväiteid

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõikele 1 on reisijal õigus igal ajal esitada vastuväiteid selliste temaga seotud andmete töötlemisele, mis on kogutud vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f, reisija konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel. Hiljem saab selle reisija andmeid töödelda ainult siis, kui Flix suudab tõendada, et töötlemiseks on õigustatud põhjused, mis on ülimuslikud reisija huvide, õiguste ja vabaduste suhtes, või kui töötlemine on vajalik Flixi õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõikele 2 võib reisija igal ajal vaidlustada reklaamsõnumite saamise (keelduda reklaamist otsereklaami puhul).

Õigus esitada kaebusi

Kui reisija leiab, et vastutav töötleja ei ole tema andmete töötlemisel järginud isikuandmete kaitse alaseid õigusakte, võib ta esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta andmekaitse järelevalveasutusele.

Õigus nõusolek tagasi võtta (kui see on antud)

Reisija võib oma andmete töötlemiseks antud nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellise nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust, mis toimus enne tagasivõtmist.

See kehtib ka nõusolekuavalduste korral enne isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist, s.o enne 25.05.2018.

Mõjutatud isikuna võib reisija igal ajal kehtestada oma õigusi vastutava töötleja vastu, kasutades eelkõige eespool punktides 1 ja 2 toodud kontaktandmeid.

9. Muutmine

Seda privaatsusteatist võidakse aeg-ajalt muuta, kui on kasutusele võetud uued töötlemise eesmärgid ja meetodid. Vastutav töötleja teavitab reisijaid omal äranägemisel sellistest muudatustest õigeaegselt ja asjakohaselt.