FlixBusi Wi-Fi kasutustingimused

TÄHTIS

Enne Wi-Fi teenuse kasutamist lugege läbi selle lepingu tingimused. Wi-Fi teenuse kasutamisega nõustute allpool loetletud tingimustega. Kui te ei soovi end nende tingimustega siduda, ei tohi te Wi-Fi-teenust kasutada. 

Wi-Fi teenust osutab Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639, München, Saksamaa (edaspidi „FlixBus“), kasutades selleks väliste (IT) teenusepakkujate abi, kes on nimetatud siin lingitud privaatsuspõhimõtetes.

Määratlused

"Teave" tähendab kõiki materjale, mida FlixBus edastab Wi-Fi teenuse kaudu (edaspidi "Hotspot"). "Kasutaja" tähendab teid, Hotspot'i lõppkasutajat. "Leping" tähendab seda Hotspot'i lepingut. 

Garantii

Hotspoti pakutakse põhimõttel "nii nagu see on" ja "nagu kättesaadav" ning FlixBus ei anna mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega kinnitusi seoses nimetatud teabega, sealhulgas kaudseid garantiisid või tingimusi selle täielikkuse, täpsuse, rahuldava kvaliteedi või konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta.

Kasutaja on teadlik järgmisest: 
a) tehniliselt võimatu on teha Hotspoti täiesti tõrkevabaks ja FlixBusi eesmärk ei olegi seda teha; 
b) tõrked võivad viia selleni, et Hotspoti ei saa ajutiselt kasutada; 
c) Hotspoti toimimist võivad ebasoodsalt mõjutada tingimused ja olud, mis ei allu FluxBusi kontrollile, sh levi, telekommunikatsiooniühendused FlixBusi ja kasutajate vahel, FlixBusi eri osade ning FlixBusi  ja muude süsteemide ja võrgustike vahel.

Vastutus

Kasutaja nõustub, et kui välja arvata FlixBusi hooletusest tulenev surm ja isikuvigastus, ei vastuta FlixBus lepinguliselt, väärtegude, hooletuse, seadusliku kohustuse ega muude kahjude või kulude eest, mis tulenevad sellest lepingust või sellega seoses, kaasa arvatud kahju ärivõimaluste kao, kasumi kao, ärikatkestuse, äriteabe kao või muu rahalise kao eest (isegi kui FlixBus on sellisest kahju või kao võimalusest teadlik).

Lisaks kinnitab kasutaja, et osa nimetatud teabest, näiteks tarkvara pakuvad FlixBusile (otse ja kaudselt) kolmandad osapooled ning sellise teabe osas ei ole võimalik anda mingit garantiid. Oluline on tagada ka teie enda süsteemide õige varundamine (näiteks isiklik tulemüür). Üldiselt kasutatakse süsteemi täielikult omal riisikol. FlixBus ei võta vastu ühtki nõuet süsteemi kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest. See kehtib ka Wi-Fi süsteemi riketest põhjustatud kahjustuste korral.

Hotspoti kasutamine / hüvitisest loobumine

Kasutaja kohustub: 
a) mitte kasutama Hotspot mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; 
b) mitte kasutama Hotspoti viisil, mis häiriks, kahjustaks, muudaks vähem tõhusaks või vähendaks mingil muul moel Hotspoti tõhusust või funktsionaalsust;
c) mitte kasutama Hotspoti arvutiviiruste või sellise materjali edastamiseks või postitamiseks, mis on laimav, solvav, nilbe või ähvardav, ega viisil, mis võiks põhjustada pahameelt, ebamugavusi või tarbetut ängistust; 
d) levitada ei tohi ebaseadusliku või ebamoraalse sisuga teavet. See hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult, mässule õhutavat, vägivalda õilistavat või trivialiseerivat teavet, seksuaalselt agressiivset pornograafiat, ohustab või häirib laste või noorukite moraalset heaolu või kahjustab FlixBusi mainet.
e) mitte kasutama Hotspoti materjalide edastamiseks, mille eesmärk on avalikustamine, edutamine ja/või reklaam ilma FlixBusi eelneva kirjaliku loata, juhul kui Hotspoti mõni teine kasutaja ei ole seda ülekannet sõnaselgelt taotlenud; 
f) juhul kui kasutajal on Hotspoti kasutamisest tulenev õigus, kaebus või nõue teise kasutaja vastu, tegeleb ta nimetatud õiguse, kaebuse või nõudega individuaalselt, ilma FlixBusi osaluseta.

Kasutaja hüvitab ja kaitseb FlixBus kõigi nõuete, vastutuse, kahjude ja kulude eest, kaasa arvatud õiguskuludest, mis tulenevad käesoleva lepingu rikkumisest või Hotspoti kasutamisest kasutaja poolt. Kasutaja kinnitab teadlikkust, et FlixBus ei oma kontrolli Hotspoti abil edastatud või vastu võetud teabe ega programmide loomuse üle ning et FlixBus ei jälgi mingil moel, millisel viisil kasutaja Hotspoti kasutab. Kasutaja nõustub FlixBusi täielikult vabastama mis tahes nõuetest või õiguslikest menetlustest, mis on seotud kasutajapoolse Hotspoti kasutamiseg, millele mõni teine isik on juhtinud FlixBusi tähelepanu.

Intellektuaalomand

Kasutaja kinnitab, et kõik Hotspoti autoriõigused, kaubamärk ja kõik muud intellektuaalse omandi õigused jäävad FlixBusi või litsentsiandja valdusesse.

Kehtivuse peatamine ja lõpetamine

FlixBusil on õigus Hotspoti leping kohe lõpetada ja/või peatada, kui kasutaja rikub kasutustingimusi.

Kasutajaandmed

Teenuse kasutamise osana salvestatakse seadme MAC-aadress, et anda sellele juurdepääs võrgule. Icomera saab seda vaadata kuni 2 nädalat, mille järel see anonümiseeritakse ja mida hoitakse kuni 12 kuud. Te võite taotleda juurdepääsu, kustutamist, piiramist või nende andmete ülekandmist või esitada kaebuse e-posti (privacy@icomera.com) kaudu. Hotspoti kasutamisel on andmete kogumine lubatud vastavalt andmekaitse üldmääruse artiklile 6 (1) b.

Tingimuste muutmine

FlixBus jätab endale õiguse kasutustingimusi aeg-ajalt muuta, asetades nendesse failidesse teate vastava muudatuse kohta. Kui kasutaja jätkab Hotspoti kasutamist pärast muudatuse kohta käiva teatise ilmumist, loetakse see kasutaja nõustumiseks muudatustega. Kasutaja vastutab selle faili regulaarse kontrollimise eest, et teha kindlaks, kas käesolevat lepingut on muudetud.
Kui kasutaja ei nõustu käesoleva lepingu tingimuste muutumisega, peab kasutaja kohe lõpetama Hotspoti kasutamise.

Eraldatavus

Käesoleva lepingu kõiki sätteid, välja arvatud vastutus või selle piiramine, tõlgendatakse eraldi, jõustades ja säilitades neid isegi juhul, kui mõni säte loetakse sobimatuks või mittejõustatavaks, ja need jäävad jõusse ka käesoleva lepingu lõpetamisel, selle põhjustest olenemata.

Ühtki FlixBusi lahtiütlust ei loeta selle lepingu ühegi sätte rikkumisest lahtiütlemiseks. Käesolev leping allub Saksa seadustele ja ning osapooled nõustuvad käesolevaga pöördumatult Saksamaa kohtute eksklusiivse jurisdiktsiooniga. Jurisdiktsiooni kohus asub Münchenis. Palun hoolitsege oma juhtmevaba seadme eest. FlixBus ei võta vastutust kadumise või kahjustuse korral.